Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/8/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφάλιση των Οχημάτων – Μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων» για το έτος 2023–2024, προϋπολογισμού: 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 204/2023 (ΑΔΑ: 964ΤΩΗΑ-ΙΨΚ), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 197413.

2. Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1329.0031)».

3. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 258,00 ευρώ και απόδοσής του μέχρι 28/11/2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP