ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Η Τρίτη 09-10-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 79.856,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Τρίτη 02-10-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 09-10-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΑΑΥ 291_signed

Α.Ο.Ε. 452-218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP