Αποφάσεις

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ω1ΧΖΩΗΑ-56Λ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 50- Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΥΨΥΩΗΑ-Γ2Φ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ 25, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛΔΟΩΗΑ-ΑΡ6 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 7- ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓΞΗΩΗΑ-ΩΔΠ 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 7- ΣΟΥΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 73Σ6ΩΗΑ-Φ21 09/08/2018

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40- ΔΡΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΩΕΛΩΗΑ-ΤΘΔ 09/08/2018

5η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΩΝΠ7ΩΗΑ-4Τ0 07/08/2018

Ορθή επανάληψη Απόφασης Εκτ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για τεχνικό πρόγραμμα 2019 – ΤΕΛΙΚΗ

ΑΔΑ: 9ΓΑΕΩΗΑ-Λ3Χ 31/07/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΨΒ6ΨΩΗΑ-1ΟΒ 31/07/2018

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΨΤΧΩΗΑ-Ζ5Μ 31/07/2018

Συμπληρωματική απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες

ΑΔΑ: Ψ9Μ4ΩΗΑ-ΓΓΖ 18/07/2018

4η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: 724ΦΩΗΑ-ΣΝ3 30/05/2018

1η Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Έργου Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Tεχνική Υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων για την ένταξή του στη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο Δημάρχων” και την σύνταξη Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕΚ)» της με αρ. Πρωτ. 31169/18-07-2017 Σύμβασης Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Αναδόχου «LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

ΑΔΑ: 67ΥΔΩΗΑ-5Ι3 03/04/2018

3η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: 6Κ6ΔΩΗΑ-2Ξ0 03/04/2018

2η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΨΟ45ΩΗΑ-1ΝΛ 29/03/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP