Αποφάσεις

Η 53/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: Ω5ΘΥΩΗΑ-Ε79 21/03/2019

Η 52/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6ΜΨΖΩΗΑ-ΣΗΨ 21/03/2019

Η 51/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ω3ΣΛΩΗΑ-Λ55 21/03/2019

Η 50/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΦΒΧΩΗΑ-4ΟΧ 21/03/2019

Η 49/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΚΩ2ΩΗΑ-3Χ3 21/03/2019

Η 48/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο:

ΑΔΑ: 6ΝΓΡΩΗΑ-ΕΨΛ 18/03/2019

Η 47/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας στις περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα της πόλεως Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ψ9ΤΒΩΗΑ-Φ39 08/03/2019

Η 46/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού στις 9 & 10 Μαρτίου 2019».

ΑΔΑ: 675ΘΩΗΑ-7Σ6 08/03/2019

Σε ορθή επανάληψη η 42/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μεταφοράς θέσης περιπτέρου».

ΑΔΑ: ΨΗΡΗΩΗΑ-ΞΩ1 07/03/2019

Η 44/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΩΛΒΡΩΗΑ-Ξ6Δ 06/03/2019

Η 41/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 6ΝΧΚΩΗΑ-ΜΙΔ 01/03/2019

Η 40/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΥ6ΙΩΗΑ-ΠΔΧ 01/03/2019

Η 45/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ».

ΑΔΑ: 7ΧΥΞΩΗΑ-3ΨΜ 01/03/2019

H 27/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για μετεπιβίβαση επιβατών και φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΗΑ-ΚΤΒ 27/02/2019

Η 36/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 67ΙΟΩΗΑ-0ΙΗ 22/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP