Αποφάσεις

Η 239/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δένδρων στο έργο

ΑΔΑ: ΩΔΗΟΩΗΑ-Ξ51 11/12/2017

H 238/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί πρόταση για τροποποίηση των οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 81α & 83 στη Δροσιά μεταξύ των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ120540808001 & ΚΑΕΚ 120540808002 αντίστοιχα

ΑΔΑ: 7ΘΩΝΩΗΑ-ΦΣ7 11/12/2017

Η 237/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςπερί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 7ΓΞΙΩΗΑ-ΝΣ7 11/12/2017

Η 230/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας Αφρατίου σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 13 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958»

ΑΔΑ: Ψ9Ζ4ΩΗΑ-3Λ7 24/11/2017

Η 228/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6ΙΔΠΩΗΑ-Τ0Ψ 23/11/2017

H 232/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 685ΗΩΗΑ-ΖΟΓ 23/11/2017

Η 227/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΑΑ1ΩΗΑ-ΨΒΘ 23/11/2017

Η 226/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ψ37ΠΩΗΑ-15Λ 23/11/2017

Η 222/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού χώρου Αντλιοστασίου Ομβρίων

ΑΔΑ: 69ΓΔΩΗΑ-ΛΟΦ 20/11/2017

Η 217/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)»

ΑΔΑ: 6ΩΤΥΩΗΑ-258 30/10/2017

Η 219/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της αρ. 209/2017 απόφασης της Επιτροπής για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης»

ΑΔΑ: 7ΝΡΦΩΗΑ-Ρ16 30/10/2017

Η 218/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: ΨΛΕ0ΩΗΑ-Ε34 30/10/2017

Η 216/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΨΟΜΔΩΗΑ-5ΨΙ 30/10/2017

Η 215/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6Ω4ΜΩΗΑ-ΙΒΖ 30/10/2017

Η 212/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τμηματικής εφαρμογής σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ»

ΑΔΑ: ΩΜ0ΨΩΗΑ-3ΦΡ 30/10/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP