Αποφάσεις

Η 100/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών στην πόλη του Βασιλικού»

ΑΔΑ: 6Υ9ΠΩΗΑ-ΘΟ9 27/04/2017

Η 101/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης-Πράξη Εφαρμογής Μελέτης Αναθεώρησης, σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: ΨΛ0ΡΩΗΑ-ΛΧΜ 27/04/2017

Η 102/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αλλαγής οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: 7068ΩΗΑ-26Ε 27/04/2017

Η 95/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εκδίκασης ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 149/30-4-2015 & 88/22-3-2016 αποφάσεων Δ.Σ. Χαλκίδας για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης και την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 144 για την ιδιοκτησία Καρέντζου Δέσποινας & Σιδέρη Ιωάννας»

ΑΔΑ: 7Ξ77ΩΗΑ-1ΝΡ 20/04/2017

H 85/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΧΣ9ΩΗΑ-1ΥΝ 24/04/2017

Η 97/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πλατεία Αφρατίου

ΑΔΑ: ΩΓΑΓΩΗΑ-ΒΗ2 24/04/2017

Η 81/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί αιτήματος παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου στη συνοικία Η Χαλκίδας

ΑΔΑ: 63ΩΑΩΗΑ-ΑΚΖ 06/04/2017

Η 82/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο ποσού 14000 ευρώ με ΦΠΑ του μελετητή Μιχαήλ Ανδρούλη.

ΑΔΑ: 7ΑΓΙΩΗΑ-ΡΘΥ 06/04/2017

Η 89/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:

ΑΔΑ: 75ΜΚΩΗΑ-ΝΩΧ 06/04/2017

H 86/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 788ΥΩΗΑ-ΧΥΕ 06/04/2017

H 90/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΤΡ6ΩΗΑ-ΖΝΙ 06/04/2017

Η 91/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6Λ4ΛΩΗΑ-ΤΩΡ 06/04/2017

Η 92/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ω8Χ0ΩΗΑ-ΗΗ8 06/04/2017

H 94/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 7Η5ΟΩΗΑ-ΙΞΚ 06/04/2017

Η 93/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΥΩΠΩΗΑ-298 06/04/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP