Αποφάσεις

Η 204/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 63ΕΕΩΗΑ-4ΞΝ 20/09/2018

Η 205/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΨΖΖΩΗΑ-Ξ15 20/09/2018

Η 206/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΞΩΡΩΗΑ-Ψ6Ψ 20/09/2018

Η 208/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου που βρίσκεται στην οδό Αργυροκαστρίτου 25, στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: Ψ12ΤΩΗΑ-0ΟΘ 20/09/2018

Η 209/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για την επέκταση Γραμμών των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδος».

ΑΔΑ: 6Ν8ΛΩΗΑ-ΔΒΞ 20/09/2018

Η 197/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 654ΓΩΗΑ-ΒΛ6 06/09/2018

H 202/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής πεύκων εντός του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Βασιλικού

ΑΔΑ: ΨΞΩΧΩΗΑ-ΚΥΥ 06/09/2018

Η 199/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΑΤΖΩΗΑ-Σ7Ο 06/09/2018

Η 198/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 65ΙΡΩΗΑ-5ΤΕ 06/09/2018

Η 200/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ψ4ΓΒΩΗΑ-ΑΝΔ 06/09/2018

Η 194/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων».

ΑΔΑ: ΩΞ3ΠΩΗΑ-ΜΙΣ 14/08/2018

Η 189/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε υπαίθριο σταθμό επί της οδού Φαβιέρου».

ΑΔΑ: 6ΘΡΠΩΗΑ-ΑΤΑ 10/08/2018

Η 182/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε υπαίθριο σταθμό επί της οδού Βάκη».

ΑΔΑ: Ψ17ΑΩΗΑ-0ΔΘ 10/08/2018

Η 181/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: ΩΜΜΨΩΗΑ-ΜΣΟ 10/08/2018

Η 180/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 7ΤΙΚΩΗΑ-ΑΒΥ 10/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP