Αποφάσεις

Η αρίθμ.182/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Γνωμοδότηση για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Χαλκίδας” στη θέση «Πέϊ Δοκού » του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας” .

ΑΔΑ: ΨΣΦ5ΩΗΑ-ΩΟΣ 07/08/2020

Η υπ΄αρίθμ.194/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Αναστολή λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη επί της διασταύρωσης των οδών Αγ.Ιωάννου Ρώσσου και Αγγελέτου στην Κοινότητα Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων ».

ΑΔΑ: 6ΦΞ5ΩΗΑ-4ΔΚ 07/08/2020

Η αρίθμ. 181/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 837 στη συνοικία Ζ΄ Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ,σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρίθμ. 343/2017 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: Ω1Υ6ΩΗΑ-ΙΣΩ 07/08/2020

Η υπ’αρίθμ.178/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ί”Ανάκληση της αρίθμ.33/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά άρση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης στο παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας επί της οδού Χαραλάμπους λόγω COVID”

ΑΔΑ: 6ΗΑΙΩΗΑ-9ΒΗ 04/08/2020

Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.175/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “CENTRAL FARMS IKE” στη θέση “Μνήμα Κατή”,Τ.Κ Βαθέος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν.Ευβοίας».

ΑΔΑ: 6ΘΝΜΩΗΑ-ΥΔΨ 29/07/2020

Η 164/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης δημοτικού χώρου στο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” για την υλοποίηση της 6ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης

ΑΔΑ: ΩΣΙΣΩΗΑ-ΤΔΩ 21/07/2020

Η 169/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999 MW της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ ΙΚΕ» στη θέση «Γκαμήλεζα ή Γέφυρα ή ΝΙΚΠΑ» στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Εύβοιας

ΑΔΑ: Ω7ΧΣΩΗΑ-Δ3Ρ 21/07/2020

Η 158/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης τροποποίησης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο:

ΑΔΑ: 9ΠΞ0ΩΗΑ-Ζ27 09/07/2020

Η 159/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΘΖ7ΩΗΑ-ΧΩΒ 09/07/2020

Η 157/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της

ΑΔΑ: ΨΓ0ΡΩΗΑ-Ο33 08/07/2020

Η 156/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο:

ΑΔΑ: 6ΒΤ9ΩΗΑ-Ρ9Τ 07/07/2020

Η 136/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού με αρ. 232 που περιλαμβάνεται στην Πράξη Εφαρμογής 3/2001 της Συνοικίας “Ζ” του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΨΣΛ3ΩΗΑ-9ΜΓ 01/07/2020

Η 137/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2020».

ΑΔΑ: ΩΦ07ΩΗΑ-ΕΓΘ 01/07/2020

Η 138/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Παραλίας Αυλίδας».

ΑΔΑ: 6ΒΨΞΩΗΑ-Μ9Π 01/07/2020

Η 115/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου ισχύος 0,999MW από τη “Β4 ENERGY ΙΚΕ”στη θέση “Πλατύρεμα”του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας».

ΑΔΑ: 9ΨΖΑΩΗΑ-ΜΧ6 01/07/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP