Αποφάσεις

Ορθή επανάληψη Απόφασης Εκτ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για τεχνικό πρόγραμμα 2019 – ΤΕΛΙΚΗ

ΑΔΑ: 9ΓΑΕΩΗΑ-Λ3Χ 31/07/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΨΒ6ΨΩΗΑ-1ΟΒ 31/07/2018

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΨΤΧΩΗΑ-Ζ5Μ 31/07/2018

Συμπληρωματική απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες

ΑΔΑ: Ψ9Μ4ΩΗΑ-ΓΓΖ 18/07/2018

4η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: 724ΦΩΗΑ-ΣΝ3 30/05/2018

1η Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Έργου Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Tεχνική Υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων για την ένταξή του στη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο Δημάρχων” και την σύνταξη Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕΚ)» της με αρ. Πρωτ. 31169/18-07-2017 Σύμβασης Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Αναδόχου «LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

ΑΔΑ: 67ΥΔΩΗΑ-5Ι3 03/04/2018

3η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: 6Κ6ΔΩΗΑ-2Ξ0 03/04/2018

2η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΨΟ45ΩΗΑ-1ΝΛ 29/03/2018

Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΨΠΞΙΩΗΑ-2ΘΚ 29/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2161/18-01-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ: 65ΝΓΩΗΑ-ΝΥ4 26/01/2018

Απόφαση ΕΕ Δήμου Χαλκιδέων για Τροποποίηση Επιχ. Προγρ. (αγροτική οδοποιία)

ΑΔΑ: 6Ω67ΩΗΑ-9Χ6 11/10/2017

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. – αποφ. 4-2017

ΑΔΑ: 7ΥΖΙΩΗΑ-Α5Ι 18/09/2017

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής

ΑΔΑ: 7Ι9ΝΩΗΑ-5ΔΕ 05/09/2017

Απόφαση ΕΕ για προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018

ΑΔΑ: 78ΔΟΩΗΑ-Α5Χ 28/08/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 7ΥΞ4ΩΗΑ-1ΑΦ 25/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP