Διαδικασίες - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων
 • Σημείωση : Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα εγγραφής με γέννηση στο Δήμο μας

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
 • Συμβολαιογραφική πράξη ( συμπληρωματικά )

Πρότυπα Αρχεία:

Λόγω γάμου με δημότη/τισσα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση διετούς διαμονής στο Δήμο Χαλκιδέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.
 • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πράξη αφάνειάς/ ανυπαρξίας από Ληξιαρχείο

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη καταχώρηση του διαζυγίου

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική γέννησης με τη μεταβολή

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων του πατέρα
 • Καθορισμός ιθαγένειας κατά περίπτωση

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • Πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Πιστοποιητικό γάμου, για τους έγγαμους, ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου με τις μεταβολές, (πολιτογράφηση, κτήση ελληνικής ιθαγένειας), σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί στην Ελλάδα
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτούνται ανάλογα επίσημα έγγραφα της αλλοδαπής ξενόγλωσσα /μεταφρασμένα. Ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω, εντός εξαμήνου.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Σημείωση: Λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με την με την ανάλογη μεταβολή

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου αναλόγως με την μεταβολή

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή γάμου αναλόγως με την μεταβολή

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
 • Συμβολαιογραφική πράξη ( συμπληρωματικά )

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τις μεταβολές

Πρότυπα Αρχεία:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP