Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 Δήμου Χαλκιδέων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 7(επτά) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα ατόμων (ΣΟΧ 1/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞH - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP