Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα ατόμων (ΣΟΧ 1/2017)
ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 7 εργατών Κοιμητηρίου 8μηνης διάρκειας
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP