Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα ατόμων (ΣΟΧ 1/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞH - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 7 εργατών Κοιμητηρίου 8μηνης διάρκειας
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP