Διαγωνισμός προμήθειας ζωοτροφών κυνοκομείου Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ο διαγωνισμός προμήθειας ζωοτροφών κυνοκομείου του Δήμου, προϋπολογισμού 30.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής, θα διεξαχθεί την 29/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος
όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 05/04/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

Μελέτη ζωοτροφών 2017-1

132-2017 A.O.E. ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP