ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Έργα, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr/ Προκηρύξεις/ Έργα. Περαιτέρω
πληροφορίες στα τηλέφωνα 2221355144, & FAX επικοινωνίας 22210-35000, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αγουρίδα Γεωργία.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.
Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Μελέτη ΦΑΥ

Τιμολόγιο Μελέτης

Μελέτη ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός μελέτης

Προμέτρηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ-3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ

γενικη και ειδικη συγγραφη

Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ

456-2018 Ο.Ε ΑΔΑΜ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP