Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού.

Νέα, Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ


Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια
τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών
Προσώπων αυτού, προϋπολογισμού 641.156,87 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020.
Με κριτήριο κατακύρωσης για τα (νωπά & κατεψυγμένα) οπωροκηπευτικά, κρέατα,
πουλερικά και ψάρια, τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ήτοι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΕΕΣ PDF

Α.Ο.Ε. 214-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP