Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί αντικατάστασης Δημοτικών Συμβούλων, μετά την υποβολή ανεξαρτητοποίησης και τις παραιτήσεις τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή.
2. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.
3. Περί ορισμού εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του Φο.Σ.Δ.Α.
4. Περί 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
5. Περί κατάρτισης προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ)
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί Β’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ι. Τσάμαρης (Πρόεδρος του Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ)
7. Περί Κατάρτισης και Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. ΑΕ».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ι. Τσάμαρης (Πρόεδρος του Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ)
8. Περί Κατάρτισης και Έγκρισης προϋπολογισμού Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ για το έτος 2019.
Εισηγητής: Σωτήριος Ανυφαντής (Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ)
9. Περί απόφασης για «Έγκριση νέου τιμολογίου για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης» σύμφωνα με την 216/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Εισηγητής: Μάζης Αναστάσιος (Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
10. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή του Δήμου Χαλκιδέων για το οικονομικό έτος 2019
11. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων .
12. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2748 και 2749 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι. (αρ.πρ. 42237)
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 42581) .
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου κατά το άρθρο 174 του Κ.Δ.Κ. «περί λανθασμένης εγγραφής» (αρ.πρ. 45531)
15. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακίνητων.
16. Περί τροποποίησης ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης (επαγγελματική μίσθωση).
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπραχθέντων του Δήμου (αρ.πρ 45563/36635)
18. Περί διαβίβασης γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής σχετικά με το αίτημα της εταιρίας Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

19. Περί παροχής γνωμοδότησης επί του θέματος με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής θεμάτων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : Αθανάσιος Τριανταφύλλου (Αντιδήμαρχος)
20. Περί Παραλαβής και έγκρισης τευχών δημοπράτησης ΣΑΥ ΦΑΥ μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης – φακέλου χρηματοδότησης της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
21. Περί έγκρισης του από 15 – 11 – 2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προκειμένου να Εκπονηθούν Οριστικές Μελέτες για να Υποβληθεί Πρόταση του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας” έτσι ώστε να είναι Εφικτή η Υλοποίησή τους»
22. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (αρ.πρ.45111)
23. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».
24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
25. Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 700, Ο.Τ. 2021 στη συνοικία Ε Χαλκίδας (222/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (225/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εικονοστασίου (226/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί κυκλοφοριακής οργάνωσης και βελτίωσης σήμανσης στη συνοικία ΒΡΟΝΤΟΥ Χαλκίδας (229/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
29. Περί έγκρισης περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών πόλεως Χαλκίδας στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (230/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
30. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (232/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (234/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (235/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
33. Περί γνωμοδότησης για τον αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 374 στη συνοικία Α (Καράμπαμπας) (236/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP