Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ορισμός μελών επιτροπών διαγωνισμών-αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α’), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2019.
2. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της αρ. 362/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
3. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της αρ. 903/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP