Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/2/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Ορισμός ετήσιας επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών μέσω ΜηΜΕΔ, για το έτος 2019.
3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 56 στρεμμάτων στη θέση “Αλυκή Κοπανά” (αριθμός ακινήτου 456) της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου, Δήμου Χαλκιδέων.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ».
6. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (14 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP