Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/5/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2137) ΚΥΑ, γ) την 77η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 118.120,11 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 498/2021 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:188206 Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ».

4. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186113 του έργου με τίτλο:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» προϋπολογισμού 128.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

5. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με θέμα:«Μελέτη Αναστήλωσης Κάστρου Μπουρτζίου Δ.Ε Ληλαντίων» κατά πέντε (5) μήνες, από 30-03-22 έως 30-08-22, πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας υλοποίησης αυτής εντός τριών (3) μηνών από 30-12-21 έως 30-03-22, βάσει της υπ΄αρ. 48117/30-12-21 σύμβασης.

6. Περί Αποδοχής των Όρων και Έγκρισης Υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

7. Περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σχετικά με έκδοση οστεοθυρίδας.

8. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 389/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP