Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/01-10-2022 (ΦΕΚ Β΄/5129/01-10-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022» προϋπολογισμού 164.317,98 € με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης (2η) και τη μη πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων (2ης στρώσης κυκλοφορίας & 1ης στρώσης μεταβλητού πάχους) της οδοποιίας του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».

3. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση  προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ.α και του άρθρου 32.α παρ.2 του Ν4412/2016, λόγω άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμού των όρων πρόσκλησης για διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)», καθώς και συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.

4. Περί έγκρισης αποδοχής της απόφασης 245.7.2/2022 (Α∆Α : 9ΣΞΖ46Ψ844-ΟΓΝ) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) του Υ.Π.ΕΝ. περί Ένταξης μεταξύ άλλων του Έργου του Δήμου Χαλκιδέων “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”, στο Χ.Π. “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2021 και Εξουσιοδότησης Δημάρχου, ως Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για Υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (Σ.Α.Π.Ο.) και για τις περαιτέρω ενέργειες.

5. Περί ανάκλησης των 139/2022 και 140/2022 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

6. Περί έγκρισης αποδοχής συμμετοχής στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

7. Περί προελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2021.

8. Περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

9. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου του Χ.Ε.Προπληρωμής Δ11/2022.

10. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

11. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

12. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.34132/27-09-2022 αίτηση.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP