Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)

Νέα, Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 67.598,53 Ευρώ με
Φ.Π.Α. για το έτος 2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2020

ΑΟΕ 185-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP