Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 27/4/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων,  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Μ. Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού – αξιολόγησης για την πλήρη συμμόρφωση του Δήμου Χαλκιδέων (αναθέτουσας αρχής) με την υπ΄ αριθμ.: N116/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας Τμήμα Α3΄ (Μονομελές) – (Σύμφωνα με το άρθρο 372 του Νόμου 4412/2016 και 52 του π.δ. 18/1989 {Α΄8}), σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων (Αναθέτουσα Αρχή) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 226.628,00 € με Φ.Π.Α., ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9613/90/2020, Α/Α ΣΥΣΤΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡ. ΕΣΗΔΗΣ. : 90457.

2. Υποβολή όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων

3. Έγκριση 3ου Πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ”ΑΝΑΔΟΧΟΥ” ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 107.843,36 € με 24% Φ.Π.Α., ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.: 591/10-12-2020

4. Aνάθεση κατ’ εξαίρεση (72 παρ ιε΄του Ν.3852/2010) σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Χαλκιδέων κατά την συζήτηση της με ΓΑΚ 14193/2021 Αγωγής του Δήμου Χαλκιδέων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Παροχή Εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP