Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/09-09-2022 (ΦΕΚ Β΄/4756/09-09-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2023,

2. Περί έγκρισης 2ου και 3ου Πρακτικού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας ελαστικών με τίτλο : «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2022-2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 254.851,00 € με Φ.Π.Α»,

3. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού – Φιλόδημος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.,

4. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189970 του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας»,

5. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021»,

6. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»,

7. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190796 του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας»,

8. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκη Ι (Κύζικος)».

9.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)», πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας περαίωσης της 03-09-22, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 03-01-2023,

10. Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και υποδομών κεντρικών οδών κοινότητας Χαλκίδας»,

11. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό «Εργασίες συντήρησης πρασίνου»,προϋπολογισμού 629.867,30 € με 24% Φ.Π.Α, για τα έτη 2022-2023,

12. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α, για το έτος 2022-2023,α/α συστήματος:168373,

13. Περί έγκρισης μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση,

14. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο,

15. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο,

16. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (6 υποθέσεις),

17. Περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.182/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP