Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την γενική υπηρεσία “ Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Έργα, Μελέτες, Νέα, Προκηρύξεις / Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την γενική υπηρεσία “ Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του
Δήμου Χαλκιδέων”
, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ
Η Παρασκευή 25-01-2019 και ώρα 16:00 μ.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό
για την γενική υπηρεσία με τίτλο κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού
105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Παρασκευή 18-01-2019 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή
25-01-2019 και ώρα 16:00 μ.μ.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας και των εργασιών όπως αυτή αναφέρεται στην μελέτη του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε
συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων, συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.dimoschalkideon.gr
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 68569 μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ .Ο.Ε. 660-2018

ΑΑΥ Β 304

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP