Αποφάσεις

Ορθή επανάληψη – Έγκριση Κατάστασης Νο 5 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και αντικατάσταση οικοσυσκευών από το 6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) σε δικαιούχους που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9/8/2020

ΑΔΑ: Ω9ΕΩΩΗΑ-ΗΞ3 22/09/2020

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων για έγκριση Πρακτικού Νο 11, οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων της 9ης Αυγούστου

ΑΔΑ: ΨΥ8ΕΩΗΑ-22Τ 18/09/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟ 4 ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΟΖΤΩΗΑ-1Χ0 17/09/2020

Η 390/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ για το έτος 2020 – 2021».

ΑΔΑ: 6438ΩΗΑ-Μ5Θ 17/09/2020

Η 382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των συμβάσεων  Μίσθωσης Μηχανημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού  για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 διακήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή  και αφορά τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 , ποσού των 109.950,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΖΧΑΩΗΑ-ΣΔΔ 17/09/2020

Η 389/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την: “Φύλαξη των πληγεισών περιοχών της θεομηνίας της 9ης Αυγούστου 2020 του Δήμου Χαλκιδέων, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από την φονική θεομηνία της 9ης Αυγούστου 2020 στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων”

ΑΔΑ: ΨΗ6ΞΩΗΑ-Τ3Θ 17/09/2020

H 384/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας» οικ. έτους 2020, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: 638ΞΩΗΑ-ΛΕ6 17/09/2020

Η 381/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020

ΑΔΑ: 6Χ90ΩΗΑ-ΔΑΩ 17/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

ΑΔΑ: Ω2Ε0ΩΗΑ-Ψ44 17/09/2020

Η 380/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Σχεδίου «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης» για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», σε Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 60/29.05.2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΑΔΑ: 6088ΩΗΑ-ΗΗΖ 16/09/2020

Η 354/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

ΑΔΑ: ΨΝΔΦΩΗΑ-ΙΓΩ 15/09/2020

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο 9 ΚΑΙ Νο 10 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 9-8-2020

ΑΔΑ: Ω2Λ9ΩΗΑ-4Χ7 14/09/2020

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – εξουσιοδότηση υπογραφών 2020-2021

ΑΔΑ: 9Λ1ΡΩΗΑ-ΑΟ6 11/09/2020

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, αρμοδιότητας Κτηματικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: 6Η54ΩΗΑ-ΒΑΩ 11/09/2020

Η 378/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την έκτακτη ανάθεση Υπηρεσιών φύλαξης των πληγεισών περιοχών της θεομηνίας της 9ης Αυγούστου 2020 του Δήμου Χαλκιδέων ποσού των 4.780,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)».

ΑΔΑ: 6ΑΖΙΩΗΑ-Ξ7Δ 11/09/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP