Αποφάσεις

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-Λ7Ξ 18/11/2011

Περί ορισμού μελών επιτροπών Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-ΗΜΛ 18/11/2011

Περί ορισμού μελών επιτροπών Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδέων .

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-Η7Α 18/11/2011

Περί έγκρισης υποβολής Προτάσεων Δράσεων / Έργων του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για Ένταξη και Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης “LEADER” του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) την εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.» και συγκεκριμένα στα Υπομέτρα με κωδ. L313, L321 & L323 περί Παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στις περιοχές εφαρμογής του Μέτρου, στο Δήμο Χαλκιδέων .

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-6ΚΞ 16/11/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 390/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ημερήσιου δικαιώματος Λαϊκών Αγορών και Κυριακάτικων Αγορών »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΔΡΒ 16/11/2011

«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκύρου και Δήμου Χαλκιδέων για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ του Δήμου Σκύρου»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-Χ7Ψ 16/11/2011

«Περί έγκρισης 4ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΒΜ4 16/11/2011

«Περί έγκρισης παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ»»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΨΔΑ 16/11/2011

«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ»»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-71Ο 16/11/2011

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» του Δήμου Χαλκιδέων /ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΡΙ8 16/11/2011

Περί έγκρισης 1ου συγκριτικού πίνακα πολεοδομικής μελέτης αναθεώρηση της συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας .

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-7ΥΚ 16/11/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 384/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ενημερωτική έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου οικ. Ετ. 2011 »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΙΑΦ 16/11/2011

«Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΧΔΦ 16/11/2011

«Περί ένστασης αναδόχου του έργου : «Κατασκευή παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου στα Μακεδονικά» »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΓΚ6 16/11/2011

Περί έγκρισης παραλαβής του Α΄σταδίου Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Αγ. Γεωργίου Κάμπου Βασιλικού» του πρώην Δήμου Ληλαντίων

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΘΔΣ 16/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP