Αποφάσεις

Η 57/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 51/2003, 104/2003, 149/2003 αποφάσεων Δ.Σ. Ν. Αρτάκης που αφορούν στην Πολεοδομική Μελέτη Επέκταση-Τροποποίηση στην περιοχή Φανερωμένης στα Ο.Τ. 106, 107, 109 σχεδίου πόλεως Ν. Αρτάκης».

ΑΔΑ: ΩΘΟΘΩΗΑ-37Ν 10/03/2016

H 41/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: Ψ6ΥΦΩΗΑ-ΨΕΡ 29/02/2016

H 40/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εξέτασης αιτήματος της Τεχνικής Εταιρείας ALFA DOMUS A.T.E. για εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ” σε τμήματα του τεμαχίου (1) της Διανομής – Θέση ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ»

ΑΔΑ: ΨΨ72ΩΗΑ-ΔΡΩ 17/02/2016

Η 31/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Προβολής πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων»

ΑΔΑ: 7ΚΛ8ΩΗΑ-Τ28 17/02/2016

Η 32/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

ΑΔΑ: ΨΞ2ΦΩΗΑ-Ξ3Μ 17/02/2016

Η 12/2016 απόφαση Επιτροπής Ποίότητας Ζωής περί αιτήματος τροποποίησης των Χρήσεων Γης σε τμήμα του ΓΠΣ Αυλίδας στην περιοχή Π.Ε.Π.1

ΑΔΑ: Ψ4ΛΡΩΗΑ-9ΟΞ 21/01/2016

H 11/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κύρωσης της «2/2012 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής (ΜΠΕ) στα Ο.Τ. 1375, 1379, 1380, 1381 και 1382 του σχεδίου πόλεως Χαλκίδας στη Συνοικία Η» (υπαγωγή των εισφορών της ΜΠΕ στις διατάξεις του Ν 1337/83)».

ΑΔΑ: ΩΤΦΣΩΗΑ-1Ε3 21/01/2016

Η 10/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας στην περιοχή Φάρου και Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Αυλίδας Νομού Ευβοίας και τμημάτων των οικισμών Φάρου και Παραλίας Αυλίδας το ίδιου Δήμου

ΑΔΑ: 7ΛΒΡΩΗΑ-8ΩΚ 21/01/2016

Η 197/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Άδειας κοπής ατόμου Kουκουναριάς»

ΑΔΑ: 7ΜΘΘΩΗΑ-ΕΣ8 10/12/2015

Η 196/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής ατόμου Κυπαρισσιού

ΑΔΑ: 7ΑΨΓΩΗΑ-ΜΦΖ 10/12/2015

Η 194/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής σύνδεσης της ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΚ5ΑΩΗΑ-ΛΧΑ 10/12/2015

H 193/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

ΑΔΑ: ΨΟ5ΘΩΗΑ-4ΙΩ 10/12/2015

Η 192/2015΄απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για έγκριση Β2 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ανθηδώνος Ν. Εύβοιας».

ΑΔΑ: 7ΠΘ6ΩΗΑ-Χ33 26/11/2015

Η 191/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για έγκριση Οριστικής μελέτης – Στάδιο Β2 της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Ζ – Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Ω4ΚΩΗΑ-ΑΙΒ 26/11/2015

Η 185/2015 απόφαση Επιτροπής Ποίοτητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΒΖ04ΩΗΑ-ΨΦΗ 12/11/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP