Αποφάσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΕΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 633ΙΩΗΑ-9ΓΟ 04/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: ΩΑΝΩΩΗΑ-Ω37 04/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 179/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Έγκριση Σχεδίου Απόφασης περί “Επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε”, του έργου “Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Παλαιάς Αποθήκης του ΟΣΕ στην Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 66ΦΠΩΗΑ-0ΟΒ 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 146-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: 6Ζ3ΣΩΗΑ-ΑΡΜ 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 171-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: ΨΟΜΝΩΗΑ-Β24 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 170-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: 6Ν9ΠΩΗΑ-Λ8Ρ 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 169-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: 67ΨΚΩΗΑ-ΦΨ3 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 168-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: ΩΑΚΕΩΗΑ-ΖΙΠ 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 167-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: Ψ3ΟΙΩΗΑ-Α0Π 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 166-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: 969ΥΩΗΑ-ΙΒΡ 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 165-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: ΨΟ7ΚΩΗΑ-ΧΥ9 02/06/2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 164-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: ΩΙΨΡΩΗΑ-6ΚΠ 02/06/2021

H ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων προϋπολογισμού 73.953,60 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021 και καθορισμός των όρων διακήρυξης»

ΑΔΑ: 64ΥΕΩΗΑ-ΞΥΑ 31/05/2021

Η με αριθμό 184-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: ΨΘ4ΑΩΗΑ-316 28/05/2021

Η με αριθμό 183-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.

ΑΔΑ: ΩΦ0ΕΩΗΑ-ΤΞΖ 28/05/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP