Αποφάσεις

Η 25/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου 9 με τίτλο: «Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού» του έργου “Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα ( σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) της 8 και 9/8/2020”».

ΑΔΑ: ΨΞ6ΟΩΗΑ-Δ6Γ 26/01/2021

Η 26/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδών στο Λευκαντί και στον Κάμπο Βασιλικού» του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας σε τμήματα των πληγεισών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 8 και 9/8/2020».

ΑΔΑ: ΩΑΕΠΩΗΑ-3ΩΤ 26/01/2021

Η 24/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: του έργου ».

ΑΔΑ: Ψ0Μ8ΩΗΑ-2ΛΥ 26/01/2021

Η 23/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Δύο (2) Προτάσεων Έργων για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση” του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.».

ΑΔΑ: ΨΧ14ΩΗΑ-6Ω3 26/01/2021

Η 22/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των Όρων και Έγκριση Υποβολής Δύο (2) Προτάσεων Έργων στην Πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ.: 5784/01-09-2020 και κωδ. Πρόσκλησης: “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο” 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση”».

ΑΔΑ: 69Ψ2ΩΗΑ-9ΓΡ 26/01/2021

Απόλυση εργαζομένου μας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΑΔΑ: 6ΟΠΩΩΗΑ-Θ7Ε 25/01/2021

Απόλυση εργαζομένου μας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΑΔΑ: Ψ944ΩΗΑ-ΘΦ2 25/01/2021

Απόλυση εργαζομένου μας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΑΔΑ: ΩΦ3ΜΩΗΑ-9ΜΛ 25/01/2021

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου του ΕΔΔΥΠΠΥ και του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΚΧΗΩΗΑ-Η9Χ 22/01/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Συγκρότηση Επιτροπής για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλκιδέων στο πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

ΑΔΑ: ΩΙΙ8ΩΗΑ-ΨΛΛ 22/01/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Ορισμός γραμματέα στην Κοινότητα Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΥ8ΠΩΗΑ-ΑΣΗ 22/01/2021

Η 21/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 34.687,76 Ευρώ».

ΑΔΑ: ΨΞΣ1ΩΗΑ-03Ξ 21/01/2021

Η 13/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ».

ΑΔΑ: 6Ρ2ΦΩΗΑ-9Η7 21/01/2021

Η 11/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας αμμώδους και Διαβαθμισμένου Υλικού Λιθορροπής για την Αποκατάσταση της Αποσάρθρωσης των Ακτών του Παραλιακού Μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.964,80 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΟΦΙΩΗΑ-ΙΒΖ 21/01/2021

Η 10/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών υλικών και πινάκων στις πληγείσες υποδομές για την αποκατάσταση της ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε. Ληλαντίων κατόπιν της από 8 & 9/8/2020 θεομηνίας- Κ.Α. Εσόδου 1325.0003, προϋπολογισμού 65.000,00€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΡΠΑΩΗΑ-Π7Ζ 21/01/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP