Αποφάσεις

Η 370/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:

ΑΔΑ: ΨΛ89ΩΗΑ-ΖΚΡ 23/12/2019

H 366/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού εξέτασης της ένστασης του ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατά της αριθμ.351/2019 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΝΒΑΩΗΑ-Χ62 23/12/2019

H 368/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΑΔΑ: ΨΩΛΛΩΗΑ-Ω5Ο 23/12/2019

H 365/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού Νο2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: <Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΚΡΞΩΗΑ-Π3Μ 23/12/2019

Η 364/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών της Διαπραγμάτευσης και Ανακήρυξης ”ΑΝΑΔΟΧΟΥ” για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 51.150,00 με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: ΨΧ1ΞΩΗΑ-Θ3Δ 23/12/2019

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό γραμματέων Κοινοτήτων Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΕΛ9ΩΗΑ-ΛΞ8 20/12/2019

Απόφαση ΕΕ για ορισμό υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων των Κοινοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Γ8ΥΩΗΑ-1ΧΕ 20/12/2019

Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος

ΑΔΑ: Ψ4Α5ΩΗΑ-1ΟΛ 20/12/2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ4Ψ3ΩΗΑ-805 17/12/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΕΑΤΩΗΑ-020 13/12/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΔΑ: Ω7Ι2ΩΗΑ-5ΧΖ 13/12/2019

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 91ΛΡΩΗΑ-ΤΚΘ 12/12/2019

Η 358/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 3 της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: , προϋπολογισμού 525.605,12 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΟΒΓΩΗΑ-ΣΚΚ 12/12/2019

Η 357/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: ”ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ”».

ΑΔΑ: 6ΗΣΑΩΗΑ-Α4Τ 12/12/2019

Απόφαση ανάθεσης Προμήθειας σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & του Νομικού Προσώπου αυτού ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΛΑΡΩΗΑ-ΗΨΞ 12/12/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP