Αποφάσεις

Περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων

ΑΔΑ: 9ΟΛΒΩΗΑ-ΤΦΜ 30/01/2024

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Τρανσέρα», Τ.Κ. Καλοχωρίου – Παντειχίου, Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΑΔΑ: 9ΝΜΡΩΗΑ-ΔΙ4 30/01/2024

Περί έγκρισης διέλευσης δικτύων στα πλαίσια της κατασκευής του έργου Ανάπτυξη Υποδομών και Δικτύων Οπτικών Ινών Fiber To The Home (FTTH) σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας – FTTH XALKIDA A

ΑΔΑ: 6ΣΦΧΩΗΑ-ΝΟΦ 30/01/2024

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Βελτίωση και Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης από κόμβο Δάριγκ έως κόμβο Αγίου Στεφάνου (Ι. Κιαπέκου)»

ΑΔΑ: ΨΚΟΝΩΗΑ-Τ92 30/01/2024

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των Λεωφ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου»

ΑΔΑ: ΨΘΗΜΩΗΑ-6ΒΣ 30/01/2024

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου 2024

ΑΔΑ: 6Γ7ΥΩΗΑ-ΗΞΝ 30/01/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΔΑ: ΨΝΓΞΩΗΑ-Δ3Γ 30/01/2024

Η με αριθμ.11/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικών για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 1319/22-06-2022 και 2820/02-12-2022 συνεχιζόμενων συμβάσεων του πρώην Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορούν τις προμήθειες με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του Δήμου Χαλκιδέων”»

ΑΔΑ: 9Γ60ΩΗΑ-0Ο1 29/01/2024

Η με αριθμ.10/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων για την «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α. »

ΑΔΑ: 943ΖΩΗΑ-ΥΘΧ 29/01/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ: 6Δ05ΩΗΑ-793 29/01/2024

Η με αριθμ.9/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς”».

ΑΔΑ: ΡΟ73ΩΗΑ-ΥΕΨ 29/01/2024

Η με αριθμ. 8/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Επισκευή συντήρηση και νέες κατασκευές αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων ”».

ΑΔΑ: ΨΟ6ΠΩΗΑ-Ω2Ρ 29/01/2024

Η με αριθμ.7/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου Αρμά” ».

ΑΔΑ: 9ΑΤΣΩΗΑ-Ι3Σ 29/01/2024

Η με αριθμ.6/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας” κατά τέσσερις (4) μήνες, από 16-01-24 μέχρι την 16-05-2024».

ΑΔΑ: 6876ΩΗΑ-ΤΦΩ 29/01/2024

Η με αριθμ. 21/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης με Κωδικό : ΔΡΑΣΗ 16931/25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” με Τίτλο : “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU»

ΑΔΑ: 9Γ7ΓΩΗΑ-ΦΥ0 29/01/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP