Αποφάσεις

Η 42/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΔΑ: ΩΤ2ΚΩΗΑ-ΨΜΗ 11/02/2021

Η 41/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών για την εκτέλεση Ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020, προϋπολογισμού 417.372,90 € με Φ.Π.Α.”».

ΑΔΑ: 6Ρ6ΖΩΗΑ-9ΚΡ 11/02/2021

Η 44/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: του έργου ».

ΑΔΑ: ΩΓΠΣΩΗΑ-0ΟΤ 11/02/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Ορισμός γραμματέα στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, για βεβαιώσεις παραβάσεων για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

ΑΔΑ: 98ΣΥΩΗΑ-ΕΓ8 10/02/2021

Η 39/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: , προϋπολογισμού 107.843,36€ με 24%ΦΠΑ.».

ΑΔΑ: ΩΞΓΒΩΗΑ-Ζ7Π 09/02/2021

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής

ΑΔΑ: Ψ1Λ9ΩΗΑ-Ι2Ι 08/02/2021

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών για την κατάρτιση εντολών πληρωμής, που αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – (e-ΠΔΕ).

ΑΔΑ: ΨΕΞ8ΩΗΑ-Μ0Ξ 08/02/2021

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 68Θ2ΩΗΑ-ΔΧ2 04/02/2021

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – εξουσιοδότηση υπογραφών στον Αντιδήμαρχο Γ. Πάνο

ΑΔΑ: Ψ9ΘΠΩΗΑ-ΗΔ2 04/02/2021

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ WIND NGA ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΩΤΖΔΩΗΑ-8Υ7 03/02/2021

Η 31/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας Λοιπών Υλικών για την Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.940,93 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΤΘΞΩΗΑ-ΦΛΩ 02/02/2021

Απόφαση Δημάρχου – Αντικατάσταση αναπληρώτριας γραμματέα στην Επιτροπή Επανασύνδεσης Ρεύματος

ΑΔΑ: 6ΞΣΟΩΗΑ-5Σ2 29/01/2021

Η 28/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 271.932,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» και μερική ανάκληση της αρ. 520/2020 Α.Ο.Ε., σε συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ΑΔΑ: ΨΑΣΑΩΗΑ-ΧΑ9 26/01/2021

Η 29/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία του Covid-19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6Κ4ΥΩΗΑ-0ΣΔ 26/01/2021

Η 30/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας)», προϋπολογισμού.: 198.400,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΕΣΣΩΗΑ-24Β 26/01/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP