Αποφάσεις

Ορισμός υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου με απόδοση μέχρι 20/8/2021

ΑΔΑ: Ω03ΦΩΗΑ-1ΙΔ 08/06/2021

«περί τροποποίησης της 74/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή τροποποιημένης Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 με τίτλο “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ».

ΑΔΑ: ΩΖΤΘΩΗΑ-ΓΨΟ 08/06/2021

Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικών κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Μύτικα και Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.209.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΑΔΑ: ΨΤΕ6ΩΗΑ-Ψ2Κ 08/06/2021

Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.209.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΑΔΑ: ΨΧΠ5ΩΗΑ-ΧΘΡ 08/06/2021

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΑΠΛΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΎ ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΊΑΣ, ΜΕ ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ, ΈΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ»

ΑΔΑ: 6ΤΣΖΩΗΑ-2ΞΡ 08/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΤΕΕΑ

ΑΔΑ: Ψ87ΙΩΗΑ-ΣΡ6 08/06/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΤΤΥΜ

ΑΔΑ: ΩΧΟ6ΩΗΑ-ΑΗ6 08/06/2021

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ »

ΑΔΑ: 6ΟΨΓΩΗΑ-ΜΛ2 08/06/2021

Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180406 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 14-05-2021 ).

ΑΔΑ: Ω282ΩΗΑ-0Γ4 07/06/2021

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-04 του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 9Σ4ΡΩΗΑ-4ΗΚ 07/06/2021

περί έγκρισης Πρακτικού ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ανακύκλωσης του Υποέργου 3 για τη «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» στο πλαίσιο υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-04 του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΔΑ: 96ΞΝΩΗΑ-ΘΔΦ 07/06/2021

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 96/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΖΣ9ΩΗΑ-2ΙΒ 07/06/2021

«Περί Τροποποίησης της παραγράφου Β. “για την Διάθεση και Κάλυψη ποσού από Ίδιους Πόρους” της ΑΟΕ 75/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙ3ΩΗΑ-ΖΕΠ) περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Η’ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 με τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ».

ΑΔΑ: ΩΣΟΗΩΗΑ-Π8Ρ 07/06/2021

Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για « ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε »

ΑΔΑ: 68ΕΗΩΗΑ-ΡΚ8 07/06/2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.919,20 € ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-6-2021 ΕΩΣ 31-7-2021

ΑΔΑ: Ψ36ΚΩΗΑ-ΙΙΝ 04/06/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP