Αποφάσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΔΑ: ΩΧ4ΑΩΗΑ-22Θ 04/03/2021

Απόφαση Δημάρχου – Αντικατάσταση μέλους Κέντρου Κοινότητας Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΣ5ΤΩΗΑ-Α2Θ 04/03/2021

Ορισμός μέλους

ΑΔΑ: 681ΕΩΗΑ-1ΤΧ 04/03/2021

Η 66/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και ορισμού δύο εκπροσώπων του μετά των αναπληρωτών αυτών».

ΑΔΑ: 60Ψ6ΩΗΑ-ΠΒΒ 03/03/2021

Η 65/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2020».

ΑΔΑ: 6Χ87ΩΗΑ-ΚΥΔ 03/03/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΔΑ: Ψ444ΩΗΑ-ΗΘΜ 01/03/2021

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – Ορισμός υπαλλήλου για τη διάθεση δωρεάς του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

ΑΔΑ: ΩΚΒΕΩΗΑ-02Π 01/03/2021

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – Εξουσιοδότηση υπογραφών στον Αντιδήμαρχο Γ. Πάνο.

ΑΔΑ: 6ΘΩ1ΩΗΑ-ΧΝΛ 01/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: 6Σ3ΛΩΗΑ-ΕΙΚ 26/02/2021

Η 57/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ” σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1 της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ, της 22 Ιανουαρίου 2021».

ΑΔΑ: 6ΑΩΑΩΗΑ-3ΙΤ 25/02/2021

Η 58/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αρ. 39/2021 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: , προϋπολογισμού 107.843,36€ με 24%ΦΠΑ.».

ΑΔΑ: Ω3ΕΣΩΗΑ-ΚΤΝ 25/02/2021

Η 56/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων”».

ΑΔΑ: 93ΘΦΩΗΑ-ΟΙΧ 25/02/2021

Η 64/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας».

ΑΔΑ: 6ΤΦ5ΩΗΑ-ΦΕ0 24/02/2021

Η 59/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόταση χρηματοδότησης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους” του Προγράμματος “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠΕΣ».».

ΑΔΑ: ΩΜΧΤΩΗΑ-Θ5Φ 24/02/2021

Η 54/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας Μεταλλικών Υλικών για την Αποκατάσταση υποδομών για την άμεση λειτουργικότητα τους, όπως περιφράξεων δημοτικών γηπέδων, παιδικών χαρών λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,99 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ψ6Χ5ΩΗΑ-Υ11 24/02/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP