Αποφάσεις

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Χαλκιδέων στα Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων

ΑΔΑ: 6ΓΦΩΩΗΑ-Ο46 31/03/2021

Απόφαση υπ’ αριθμ.94/2021 της ΟΕ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Δ5ΛΩΗΑ-3ΘΝ 30/03/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Χαλκιδέων», για τις «Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στον Κανονισμό για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» ποσού Δώδεκα Χιλιάδων Επτακοσίων Ενός Ευρώ και Εξήντα Ενός Λεπτών (12.701,61€ – δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%), ήτοι Δεκαπέντε Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (15.750,00€ – συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΑΔΑ: 634ΔΩΗΑ-ΑΔΙ 29/03/2021

Η 92-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού για το έτος 2021».

ΑΔΑ: 6ΦΧΑΩΗΑ-ΔΩ4 26/03/2021

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας για την “Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ στην Πρόσκληση ΑΤ06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

ΑΔΑ: 6Σ73ΩΗΑ-9ΔΦ 26/03/2021

Η 81-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόταση χρηματοδότησης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ” του Προγράμματος “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠΕΣ.

ΑΔΑ: 69ΚΓΩΗΑ-ΧΘ5 24/03/2021

Η 83/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

ΑΔΑ: 6ΛΔΧΩΗΑ-64Ξ 23/03/2021

Ορισμός Αναπληρωτή Προισταμένου Δ/νσης

ΑΔΑ: ΨΩ8ΗΩΗΑ-ΝΗΚ 22/03/2021

Η 82/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: 6ΗΙΤΩΗΑ-ΘΛΡ 19/03/2021

Η 75/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΥΙ3ΩΗΑ-ΖΕΠ 19/03/2021

Η 80/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025».

ΑΔΑ: Ω3Ω0ΩΗΑ-5Λ3 18/03/2021

Η 74-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 με τίτλο “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

ΑΔΑ: ΨΚ97ΩΗΑ-Σ9Ξ 12/03/2021

Η 71/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ακύρωση της αρ. 612/2020 ΑΟΕ σε συμμόρφωση με την υπ΄ αρ. 325/2021 απόφαση 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π.

ΑΔΑ: 6ΖΗ8ΩΗΑ-Υ2Υ 12/03/2021

Η 73/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΗΤΗΩΗΑ-4ΟΜ 12/03/2021

Η 72/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

ΑΔΑ: ΩΘΨΨΩΗΑ-ΥΧ5 11/03/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP