Αποφάσεις

Η 339/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ33/2019

ΑΔΑ: ΨΟΙΘΩΗΑ-ΩΘ0 03/12/2019

Η 340/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ34/2019

ΑΔΑ: 6ΜΝΞΩΗΑ-3Σ2 03/12/2019

H 326/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2019-2020, προϋπολογισμού 69.353,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 66Β1ΩΗΑ-ΟΔΑ 03/12/2019

Απόφαση Δημάρχου για γραμματέα Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΚ9ΛΩΗΑ-Ο5Ξ 03/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΖΙ4ΩΗΑ-15Π 02/12/2019

Η 318/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 12ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΚΟΞΩΗΑ-ΖΜΜ 28/11/2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΦΕΡΟΥ)

ΑΔΑ: 65ΚΧΩΗΑ-ΓΒΨ 28/11/2019

Σε ορθή επανάληψη η 319/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας για τη χορήγηση αποσπάσματος Κτηματολογικού διαγράμματος του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ:121621502038 όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το πράσινο σημείο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Γ1ΖΩΗΑ-1Φ3 28/11/2019

Η 320/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ανταποδοτικού Τέλους για την έγκριση έξι (6) εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

ΑΔΑ: 6ΙΟΠΩΗΑ-ΑΔ6 28/11/2019

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΒΝΠΩΗΑ-9ΟΛ 25/11/2019

Απόφασή Προμήθειας υλικών συντήρησης (σκυροδέματος & ασφαλτομίγματος) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ67ΚΩΗΑ-2ΚΚ 21/11/2019

Απόφαση Δημάρχου για χώρο λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΝΦ5ΩΗΑ-ΝΛΖ 13/11/2019

Η 307/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης συμπληρωματικού ποσού για την προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς, λόγω αλλαγής της τιμολογιακής χρέωσης της προμήθειας, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ της μετατόπισης στύλου ηλεκτροφωτισμού λόγω επικινδυνότητας στο Καλοχώρι-Παντείχι

ΑΔΑ: ΨΕΟ9ΩΗΑ-ΔΛΗ 13/11/2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ- ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑ – FTTH Α/Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΑΔΑ: 638ΔΩΗΑ-4Δ0 11/11/2019

Η 300/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των επί έλασσον δαπανών και του 1ου Α.Π.Ε. εν συνόλω του έργου:

ΑΔΑ: ΩΩΜΨΩΗΑ-ΝΜΕ 07/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP