Αποφάσεις

Απόφαση 113-2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΞΓΘΩΗΑ-ΛΙΕ 14/04/2021

Απόφαση 112-2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΙ5ΦΩΗΑ-5Η0 14/04/2021

Απόφαση 106/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6264ΩΗΑ-Μ95 14/04/2021

Απόφαση ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση

ΑΔΑ: 6ΙΝΧΩΗΑ-ΝΕΚ 13/04/2021

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: 665ΠΩΗΑ-ΦΒΣ 13/04/2021

Η 101/21 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής θέμα: «Περί έγκρισης του Πρακτικού Δημοπρασίας Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς (Δημοπρασία της 26/03/2021) με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ. του Ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη για την αποκατάσταση ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας».

ΑΔΑ: 6ΒΔΞΩΗΑ-Α48 09/04/2021

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: 9ΛΨΧΩΗΑ-ΘΓΗ 09/04/2021

Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για την ενίσχυση των πληγέντων, βάσει της ΚΥΑ 90719-2020.

ΑΔΑ: ΨΜΞΜΩΗΑ-ΓΕΣ 08/04/2021

Η 88/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Περί έγκρισης 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 271.932,00 € με Φ.Π.Α.” σύμφωνα με την 346/2020 απόφαση Ο.Ε.”.

ΑΔΑ: ΨΕΤ9ΩΗΑ-ΜΧΟ 08/04/2021

Η 95/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου».

ΑΔΑ: ΨΑΓΤΩΗΑ-Ν61 08/04/2021

Η 77-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)».

ΑΔΑ: 6ΜΗΥΩΗΑ-ΕΟΕ 06/04/2021

Η 87-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εν μέρει ακύρωση της υπ’ αρ. 622/2020 ΑΟΕ σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 299/2021 απόφαση 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.».

ΑΔΑ: 6Ψ8ΡΩΗΑ-ΑΗΒ 06/04/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: ΨΒΗ2ΩΗΑ-ΒΒΘ 06/04/2021

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: ΨΛΚΦΩΗΑ-ΟΙΣ 05/04/2021

Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για την ενίσχυση των πληγέντων, βάσει της ΚΥΑ 90719-2020

ΑΔΑ: 9ΘΓ9ΩΗΑ-9ΓΩ 31/03/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP