Αποφάσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΨΕ3ΩΗΑ-ΩΗΡ 28/05/2021

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: ΨΗΞΥΩΗΑ-Ρ3Η 27/05/2021

Απόφαση ΟΕ Δήμου Χαλκιδέων (156/2021) περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Ελλάδα 1821-ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘Κώτσου Δημητρίου-Αρβανίτη’ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ελλάδα 2021”, της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

ΑΔΑ: Ψ0ΣΚΩΗΑ-Δ13 26/05/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΔΑ: ΨΩΣΘΩΗΑ-ΤΨΞ 26/05/2021

Έγκριση Πρακτικoύ No 4, βάσει της ΚΥΑ 90719 – 24-12-2020 (ΦΕΚ 5718, Β΄)

ΑΔΑ: ΨΕ8ΩΩΗΑ-Ο4Ο 25/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: Ψ73ΔΩΗΑ-Π2Κ 24/05/2021

ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 9ΩΞΧΩΗΑ-ΑΡΧ 24/05/2021

Η με αριθμό 145-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΩΗΑ-8ΜΖ 21/05/2021

Η με αριθμό 129-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΗΑ-Ψ7Ο 21/05/2021

Η 128-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΞΚΙΩΗΑ-ΕΛ8 21/05/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΠΤ7ΩΗΑ-ΗΙΟ 21/05/2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΤΥΜ

ΑΔΑ: ΨΓ0ΧΩΗΑ-ΚΑΑ 21/05/2021

Η 133-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: 6ΨΥΧΩΗΑ-ΡΑΜ 20/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: Ψ6Ψ1ΩΗΑ-ΙΚΡ 20/05/2021

Η με αριθμό 172-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: 61Κ1ΩΗΑ-ΡΜΒ 19/05/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP