Αποφάσεις

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 63Α, 65Α ΚΑΙ 69Α ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: 6ΦΑΚΩΗΑ-ΒΨ5 08/01/2024

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΖΧΕΩΗΑ-16Π 08/01/2024

«Περί εκλογής μελών Δημοτικής Επιτροπής για την Δημοτική περίοδο Δημοτική περίοδο 2η Ιανουαρίου 2024 – 30η Ιουνίου 2026»

ΑΔΑ: 9Ο5ΑΩΗΑ-ΑΛ0 05/01/2024

«Περί εκλογής του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δημοτική περίοδο 2η Ιανουαρίου 2024 – 30η Ιουνίου 2026»

ΑΔΑ: 6ΘΡΒΩΗΑ-ΨΨΦ 05/01/2024

Περί κάλυψης εξόδων κηδείας πρώην Δημάρχου ( Η. Τριανταφύλλου)

ΑΔΑ: Ω88ΦΩΗΑ-3ΤΠ 29/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 68/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 9ΛΠΝΩΗΑ-ΘΒΟ 28/12/2023

Περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ.αρ. 385/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΚΦΘΩΗΑ-ΛΦΒ 28/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 92/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6Χ4ΠΩΗΑ-Α2Ε 28/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 92Ζ2ΩΗΑ-ΒΗΗ 28/12/2023

Περί Αποδοχής της με Α.Π. : 4030/ 22-11-2023 (ΑΔΑ : 67ΑΟ7ΛΗ-Κ0Λ) Πρόσκλησης της ΕΥΔ Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα”, και Έγκρισης και Υποβολής έως 29-12-2023, της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΚΕΦΩΗΑ-376 28/12/2023

Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης αχρήστων υλικών

ΑΔΑ: 9Λ9ΒΩΗΑ-ΝΥΨ 19/12/2023

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2022»

ΑΔΑ: 981ΧΩΗΑ-Ν7Α 15/12/2023

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΔΟΘΩΗΑ-Η40 14/12/2023

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ”

ΑΔΑ: 98ΒΑΩΗΑ-7Δ4 13/12/2023

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση και Βελτίωση του Χωνευτηρίου Κοιμητηρίου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΨΡΡΩΗΑ-ΘΙΗ 13/12/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP