Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου που αφορά την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Χαλκιδέων που βρίσκεται στη θέση «Αλυκή Κοπανά» αριθμός ακινήτου 456 Δ/Κ Νέας Λαμψάκου»

ΑΔΑ: ΩΓ2ΘΩΗΑ-Υ7Δ 06/02/2019

«Περί Αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει»

ΑΔΑ: 7Χ8ΦΩΗΑ-Ρ9Τ 06/02/2019

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 46953)

ΑΔΑ: 6161ΩΗΑ-ΤΦΛ 01/02/2019

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 47678)

ΑΔΑ: ΨΚΟΜΩΗΑ-ΡΘΑ 01/02/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (246/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6532ΩΗΑ-Ε3Π 31/01/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (245/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΚΨΒΩΗΑ-ΚΣ1 31/01/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (244/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΣΙΛΩΗΑ-ΨΗ0 31/01/2019

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 70/2018 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης που αφορά την ενοικίαση Δημοτικών Αγροτεμαχίων στη θέση ‘ΚΑΚΙΑ ΛΑΣΠΗ΄ με αρ. 1918 & 1919, έκταση 8,440τ.μ για βοσκή

ΑΔΑ: 66Κ9ΩΗΑ-ΤΧΝ 31/01/2019

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 64/2018 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης που αφορά την παράτασης μισθωτηρίου συμφωνητικού (HQF) στην Κακιά Λάσπη Νέας Αρτάκης ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΓΛ8ΩΗΑ-ΝΟΕ 31/01/2019

Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Συνοδά έργα Υποδομών-Δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (4/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΑΔΑ: Ψ6ΩΚΩΗΑ-Ξ5Α 29/01/2019

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Φ7ΙΩΗΑ-Σ03 25/01/2019

Περί παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

ΑΔΑ: ΨΟ17ΩΗΑ-316 25/01/2019

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: »Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΘ7ΕΩΗΑ-7ΛΖ 25/01/2019

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 133/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: Ψ07ΓΩΗΑ-Υ3Ω 25/01/2019

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 140/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: ΩΚΓΣΩΗΑ-128 25/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP