Αποφάσεις

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (234/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7ΖΘ2ΩΗΑ-9Κ0 18/12/2018

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (235/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Λ4ΧΩΗΑ-Η60 18/12/2018

Περί γνωμοδότησης για τον αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 374 στη συνοικία Α (Καράμπαμπας) (236/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6442ΩΗΑ-Ο7Ξ 18/12/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 117/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΗΣΞΩΗΑ-96Ζ 18/12/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 129/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) του οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΗΜ2ΩΗΑ-ΥΙΚ 18/12/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε.

ΑΔΑ: Ω6ΑΞΩΗΑ-ΡΥΘ 18/12/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 20/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ»

ΑΔΑ: ΩΨΤΧΩΗΑ-ΑΦΦ 18/12/2018

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 59/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: ΩΓΟΧΩΗΑ-6ΔΝ 18/12/2018

Περί ορισμού ορκωτού λογιστή του Δήμου Χαλκιδέων για το οικονομικό έτος 2019

ΑΔΑ: 6ΑΓΒΩΗΑ-ΔΕΠ 18/12/2018

Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισιού Δράσης του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Χαλκιδέων. (645/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΝΨΠΩΗΑ-6ΞΔ 18/12/2018

Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τις ανανεώσεις των συμβάσεων του προσωπικού του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων στα πλαίσια της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΑΔΑ: ΨΚΤΠΩΗΑ-8ΩΒ 14/12/2018

Περί Έγκρισης του ΣΧΕΔΙΟΥ της 1ης τροποποίησης της με αριθμ. 2065/2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με Α/Α 1 της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΑΔΑ: ΩΘΘ3ΩΗΑ-ΚΓ1 14/12/2018

Περί έγκρισης της Επικαιροποιημένης Μελέτης Έργου με τίτλο «Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων / Δ.Ε. Αυλίδος – Τ. Κ. Βαθέως / Δ. Ε. Ανθηδόνος / Δ. Ε. Ληλαντίων – Τ. Κ. Αγ. Νικολάου & Φύλλων / Δ.Χαλκιδέων» του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για Ένταξη και Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη” μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την περιοχή Κεντρικής – Βόρειας Εύβοιας.

ΑΔΑ: 6ΕΕ0ΩΗΑ-ΟΔΝ 14/12/2018

Περί ορισμού εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του Φο.Σ.Δ.Α.

ΑΔΑ: Ω9Π0ΩΗΑ-ΙΞΧ 14/12/2018

Περί αποδοχής Πρόσκλησης με Κωδ. στο ΟΠΣΑΑ:19.2.4.2_1/Μ2844316, από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΤΩΝΤΑ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ”

ΑΔΑ: 6ΘΩ6ΩΗΑ-855 13/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP