Αποφάσεις

Περί αλλαγής οδών λειτουργείας της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας (66/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΚΕΗΩΗΑ-ΨΝ4 23/04/2019

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (70/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω38ΒΩΗΑ-ΖΝΝ 23/04/2019

Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πλυντήριο αυτοκινήτων Χαλκίδας (72/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΜΡΝΩΗΑ-ΙΒΣ 23/04/2019

Περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής τριών (3) δένδρων (κυπαρίσσια) που βρίσκονται στη Λεωφόρο Παπανδρέου στη Χαλκίδα (73/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 96Χ7ΩΗΑ-Ξ1Μ 23/04/2019

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 36/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 61ΣΩΩΗΑ-ΦΙΘ 23/04/2019

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018

ΑΔΑ: ΩΣΔ9ΩΗΑ-ΧΛΗ 23/04/2019

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΩΗΑ-ΛΦΓ 12/04/2019

«Περί Αποδοχής της Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων” με κωδ. ΟΠΣ 5026773 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020”»

ΑΔΑ: 9ΩΜΩΩΗΑ-ΓΗΧ 10/04/2019

«Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5021484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”».

ΑΔΑ: Ω7ΤΞΩΗΑ-ΡΣΑ 10/04/2019

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 75ΜΜΩΗΑ-3ΞΡ 08/04/2019

Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ”

ΑΔΑ: Ω064ΩΗΑ-ΛΔ3 04/04/2019

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας Δ.Ε.Ληλαντίων»

ΑΔΑ: ΨΞΜ5ΩΗΑ-8Ξ1 04/04/2019

Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

ΑΔΑ: ΩΑΔ8ΩΗΑ-Π3Ξ 04/04/2019

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»

ΑΔΑ: Ω5ΣΨΩΗΑ-ΩΡΘ 04/04/2019

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: ΩΙ70ΩΗΑ-Α79 04/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP