Αποφάσεις

Περί ορισμού δικαιούχου αποζημίωσης, Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. (από 1-9-2019) (ΦΕΚ 1417Β΄- 25/4/18)

ΑΔΑ: Ω2ΑΧΩΗΑ-ΟΝΖ 19/12/2019

Περί ενστάσεων που αφορούν την άρση ασυμφωνίας µε τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 µ., όπως εγκρίθηκε µε την αρ. 36/2019 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Χαλκιδέων» (υπ. αρ. 185/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΑΕ3ΩΗΑ-1Ε1 19/12/2019

Περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΗΒΓΩΗΑ-4Κ7 19/12/2019

Περί συγκρότησης επιτροπής για την Ανάκληση Εκθέσεων Βεβαίωσης Παράβασης Αυτοκινήτου

ΑΔΑ: ΩΨ1ΦΩΗΑ-ΙΟΞ 19/12/2019

Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης VIII του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ & ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 122 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ)

ΑΔΑ: ΩΠ28ΩΗΑ-ΓΜΙ 18/12/2019

Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης IX του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Με.Α. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ)

ΑΔΑ: ΨΕ3ΗΩΗΑ-07Ξ 18/12/2019

Περί μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 181/19 & 203/19 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Ε7ΨΩΗΑ-ΙΟ1 17/12/2019

Περί μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου. (υπ. αρ. 182/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω81ΡΩΗΑ-ΖΑΑ 17/12/2019

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: 64ΑΡΩΗΑ-6ΘΕ 17/12/2019

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη, καθώς και της οδού Αγγελάτου

ΑΔΑ: ΩΗ73ΩΗΑ-ΔΙΨ 17/12/2019

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΔΑ: ΨΗΛΝΩΗΑ-ΤΦ2 17/12/2019

Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ’

ΑΔΑ: Ω6Ι3ΩΗΑ-ΒΜΨ 17/12/2019

Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΦΤ8ΩΗΑ-543 12/12/2019

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο. Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ως παρατηρητή με Δικαίωμα Λόγου

ΑΔΑ: ΨΟΨ1ΩΗΑ-Σ9Ε 12/12/2019

Περί επισκευής αυτοκινούμενων οχημάτων πλυσίματος κάδων (289/19 απόφαση Δ.Σ. Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.)

ΑΔΑ: ΨΘΥΛΩΗΑ-66Ω 12/12/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP