Αποφάσεις

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΘΖ9ΩΗΑ-Π6Ζ 04/03/2019

Περί άρσης ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ.. (11/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Μ9ΤΩΗΑ-ΖΥΔ 04/03/2019

Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης V του ΥΠ.ΕΣ. και Υποβολής Αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης της Πράξης/’Εργου με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” της Ομάδας Α1 εκ του Περιεχομένου της Πρόσκλησης, από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”»

ΑΔΑ: Ω3Υ1ΩΗΑ-4Ν2 27/02/2019

Περί συμμετοχής στη σύσταση ενός Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στην Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδος, με Καταστατικό, το οποίο θα προσυπογράψουν η ΕΡΤ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΑ50ΩΗΑ-ΜΜΡ 27/02/2019

Περί αποδοχής παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος χρήσης τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσιάς επιφανείας 1.000 τ.μ περίπου, στη θέση Ξηρόβρυση του Δήμου Χαλκιδέων, για διάστημα 3 ετών, προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να κατασκευάσει παιδική χαρά και χώρο αθλοπαιδιών, και έγκριση των όρων σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσιάς και του Δήμου Χαλκιδέων για τους ανωτέρω σκοπούς

ΑΔΑ: ΨΛ2ΔΩΗΑ-ΓΚΙ 27/02/2019

Περί έκτακτης κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω483ΩΗΑ-Η2Ν 26/02/2019

Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: Ψ3ΓΑΩΗΑ-ΔΕ6 25/02/2019

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: Ω9Ξ1ΩΗΑ-ΨΞ1 22/02/2019

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής που αφορούν θέματα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας

ΑΔΑ: 6ΖΦΝΩΗΑ-6ΕΕ 22/02/2019

Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας

ΑΔΑ: 6Ω6ΕΩΗΑ-6ΧΣ 22/02/2019

Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2019 (24/19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 65Ο5ΩΗΑ-287 21/02/2019

Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2019 (23/19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΧΦΔΩΗΑ-ΠΞΤ 21/02/2019

Περί ορισμού Δημοτικού Ταμία για τις συναλλαγές με τα πιστωτικά Ιδρύματα και την τράπεζα της Ελλάδας

ΑΔΑ: 6ΓΖΞΩΗΑ-Π4Λ 21/02/2019

Περί Αποδοχής της με Α.Π. : 137/21/Α3/11-01-2019 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης με Κωδ. 083 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 2419 – Έκδοση : 4/0) του ΕΠΑνΕΚ και Συνέχιση Αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 4949/07-02-2018 Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» του Δήμου Χαλκιδέων, λόγω Αύξησης της Δημόσιας Δαπάνης Χρηματοδότησης

ΑΔΑ: 6Ρ4ΔΩΗΑ-ΞΡΚ 20/02/2019

Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄ΟΤΑ για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΩΘΜΕΩΗΑ-Θ6Υ 14/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP