Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 48/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: Ω9Ρ3ΩΗΑ-55Ο 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9Ρ3ΩΗΑ-55Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού εκπροσώπου στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος «Φο. Σ.Δ.Α.».

ΑΔΑ: Ω6ΞΖΩΗΑ-ΥΡΡ 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΞΖΩΗΑ-ΥΡΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική επιτροπή, στις περιπτώσεις που αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

ΑΔΑ: ΨΞΡΓΩΗΑ-Τ90 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΡΓΩΗΑ-Τ90?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΞΧΘΩΗΑ-3ΕΡ 09/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΧΘΩΗΑ-3ΕΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 (162/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 663ΞΩΗΑ-ΩΨΨ 30/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/663ΞΩΗΑ-ΩΨΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 (161/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΒ9ΓΩΗΑ-ΒΗΖ 30/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒ9ΓΩΗΑ-ΒΗΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης Υποβολής Αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης όπως αυτή ισχύει, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” της Πράξης με τίτλο “Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας” με κωδικό ΟΠΣ / MIS 5009732, που Συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: 97ΩΧΩΗΑ-ΝΟ4 29/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΩΧΩΗΑ-ΝΟ4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί Έγκρισης Α’ (1ης) Τροποποίησης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΕΦΑ Ευβοίας για τη Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου (Πράξης) “Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΩΩΛΨΩΗΑ-ΧΥ8 29/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΛΨΩΗΑ-ΧΥ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό Βαλοπούλας – Μπουρνώντα στην περιοχή Δροσιάς. (102/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7ΝΙ3ΩΗΑ-ΜΑΨ 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΙ3ΩΗΑ-ΜΑΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού συμβατικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του αρ. 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2019 έως 31/8/2019

ΑΔΑ: ΩΗΩ7ΩΗΑ-ΠΣΙ 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΩ7ΩΗΑ-ΠΣΙ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 20242)

ΑΔΑ: 6Λ45ΩΗΑ-ΛΡ4 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ45ΩΗΑ-ΛΡ4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 15984)

ΑΔΑ: 6Α6ΕΩΗΑ-ΨΡΑ 23/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α6ΕΩΗΑ-ΨΡΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: 6ΘΛΒΩΗΑ-0ΝΛ 23/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΛΒΩΗΑ-0ΝΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρακτικού ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 6Β6ΩΩΗΑ-ΒΗΤ 23/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β6ΩΩΗΑ-ΒΗΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: »Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη »

ΑΔΑ: 67ΟΡΩΗΑ-14Σ 19/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΟΡΩΗΑ-14Σ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP