Αποφάσεις

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: Νέα Υποδομή Χαλκίδα – Α/Κ Κονίστρες – Φ.Π. Στομίου (υπ. αρ. 17/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ50ΤΩΗΑ-ΩΛΖ 07/04/2022

Περί παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου, ύστερα από πρόταση του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) «Πάνος Μυλωνάς», για την κατασκευή μιας υποδειγματικής διάβασης πεζών, με σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (υπ. αρ. 16/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ87ΟΩΗΑ-ΧΤ9 07/04/2022

Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 181/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα σύμφωνα με την υπ. αρ. 137/2021 απόφαση της ΕΠΖ και έγκρισης εκ νέου (υπ. αρ. 19/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ64ΙΩΗΑ-4Ρ5 07/04/2022

Περί κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαλκιδέων στην Τράπεζα Πειραιώς και Alfa Bank

ΑΔΑ: 6426ΩΗΑ-ΓΑΔ 05/04/2022

Περί μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Χαλκιδέων στο λογαριασμό διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος

ΑΔΑ: 65ΝΤΩΗΑ-Ν5Γ 05/04/2022

Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: Ω8ΥΙΩΗΑ-692 05/04/2022

Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 90/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΗΑ-ΥΤΡ 05/04/2022

Περί αποδοχής – έκτακτης κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 6ΥΞ5ΩΗΑ-ΦΓ7 05/04/2022

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ3Ε2ΩΗΑ-9ΥΛ 05/04/2022

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΤ5ΣΩΗΑ-ΟΗΔ 05/04/2022

Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΔΑ: ΨΠΕΓΩΗΑ-ΕΜΤ 05/04/2022

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 122/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΑΔΑ: ΨΔ29ΩΗΑ-ΦΟ1 01/04/2022

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΔΑ: 6Σ2ΧΩΗΑ-1Ξ8 09/03/2022

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΙΧΜΩΗΑ-Θ3Ζ 09/03/2022

Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 1247 στη συνοικία Η΄ (υπ. αρ. 239/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 612ΕΩΗΑ-Υ9Φ 09/03/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP