Αποφάσεις

Περί καθορισμού δόσεων τέλους Κοινοχρήστων Χώρων

ΑΔΑ: ΩΖΜ7ΩΗΑ-ΒΚ2 23/01/2020

Περί αίτησης – υπομνήματος των Αναστασιάδου ∆ανάης-Αγάπης και ∆έσποινας σχετικά µε την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία τους, σε συµµόρφωση προς την αριθµ.215/2011 απόφαση ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπ. αρ. 186/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΜΠΖΩΗΑ-6ΣΚ 22/01/2020

Περί αντικατάστασης υπαλλήλων των μελών της επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων Κοινόχρηστων Χώρων

ΑΔΑ: ΩΩ4ΗΩΗΑ-ΤΩ4 22/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΝ1ΩΩΗΑ-ΜΕΩ 22/01/2020

Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την κατάρτιση Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων

ΑΔΑ: ΨΟΖ7ΩΗΑ-ΛΞΝ 22/01/2020

Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2020, ως Δεκτικούς έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: ΩΒ67ΩΗΑ-ΛΛΝ 22/01/2020

Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: 6ΕΔΙΩΗΑ-2ΘΙ 14/01/2020

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ΅ 1ου και 2ου ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ’

ΑΔΑ: ΩΣ16ΩΗΑ-ΜΓΕ 14/01/2020

Περί Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΔΑ: ΨΔΠΠΩΗΑ-ΒΑΜ 14/01/2020

Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 242 στο Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ. αρ. 62/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. (υπ. αρ. 178/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΛΝΨΩΗΑ-3Ψ3 13/01/2020

Περί έγκρισης Κανονισμού Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χαλκιδέων. (υπ. αρ. 188/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7Ν10ΩΗΑ-4ΦΓ 19/12/2019

Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 313/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί σύμφωνης γνώμης για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού» (υπ. αρ. 28/2019 απόφαση Δ.Ε. Ν. Αρτάκης)

ΑΔΑ: 6ΠΛΓΩΗΑ-6ΣΓ 19/12/2019

Περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στη συμβολή των οδών Αγ. Μαρίνας και Κύμης, στη Δ.Ε. Χαλκίδας. (υπ. αρ. 179/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 64ΞΓΩΗΑ-3Η2 19/12/2019

Περί μετακίνησης περιπτέρων στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 183/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΓΩ6ΩΗΑ-Ξ6Ζ 19/12/2019

Περί ορισμού δικαιούχου αποζημίωσης, Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. (από 11-1-2019 έως 31-8-2019) (ΦΕΚ 1417Β΄- 25/4/18)

ΑΔΑ: ΨΞΧΓΩΗΑ-Ψ4Η 19/12/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP