Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 9/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών

ΑΔΑ: Ω8ΨΡΩΗΑ-ΞΞΛ 01/06/2022

Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022

ΑΔΑ: ΩΑΓΞΩΗΑ-1ΡΝ 31/05/2022

Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023

ΑΔΑ: 67ΑΗΩΗΑ-ΧΜΩ 31/05/2022

Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023

ΑΔΑ: ΩΝΣΙΩΗΑ-9ΚΘ 31/05/2022

Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022, καθώς και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων , επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα (υπ. αρ. 189/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 9ΚΡΘΩΗΑ-ΡΧΑ 31/05/2022

Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6Ρ8ΝΩΗΑ-5Ν1 31/05/2022

Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 151/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΣ4ΒΩΗΑ-30Γ 31/05/2022

Περί έγκρισης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (υπ. αρ. 202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 9ΕΡΞΩΗΑ-Θ20 26/05/2022

Περί παραχώρησης τμήματος εκ του Στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στη Χαλκίδα, με σκοπό την μετεγκατάσταση εντός αυτού των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω57ΑΩΗΑ-ΡΓΙ 13/05/2022

Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 98/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩΗΑ-Σ5Ο 05/05/2022

Περί κατάργησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου (υπ. αρ. 21/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 93ΧΔΩΗΑ-ΡΙΗ 18/04/2022

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 30/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αίθουσας του Γυμναστηρίου του 4ου Γυμνασίου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ75ΝΩΗΑ-ΖΥ0 18/04/2022

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 22/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αίθουσας του Γυμνασίου Βασιλικού

ΑΔΑ: ΨΚ9ΖΩΗΑ-ΓΜΚ 18/04/2022

Περί έγκρισης συμπληρωματικών έργων ύδρευσης Δ.Ε. Χαλκίδας με θέμα: «Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στη συνοικία Ζ΄ Αγία Ελεούσα Χαλκίδα (υπ. αρ. 34/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Ε72ΩΗΑ-ΦΑΦ 18/04/2022

Περί ορισμού εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού μέλους) για την συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένων Νομού Ευβοίας

ΑΔΑ: ΨΗΘΡΩΗΑ-3ΥΑ 18/04/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP