Αποφάσεις

Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 410/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 67ΙΩΩΗΑ-ΤΗΘ 26/11/2021

Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΡ2ΖΩΗΑ-Η2Δ 26/11/2021

Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020».

ΑΔΑ: ΩΘ6ΟΩΗΑ-ΥΑΤ 24/11/2021

Περί ορισμού εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια (άρθρο 107 Ν.4823/2021)

ΑΔΑ: 6ΠΣ1ΩΗΑ-Ψ2Ω 24/11/2021

Περί ορισμού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων

ΑΔΑ: ΩΚΥΧΩΗΑ-ΒΨΦ 24/11/2021

Περί ορισμού αναπληρωματικών μελών- συμπλήρωσης της υπ. αρ. 159/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: ΩΧΜΛΩΗΑ-Θ3Θ 11/11/2021

Περί ορισμού αναπληρωματικών μελών- συμπλήρωσης της υπ. αρ. 158/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 6ΑΧ8ΩΗΑ-Π7Δ 11/11/2021

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων». (ΦΕΚ 3327 τεύχος Β΄)

ΑΔΑ: ΨΩ8ΛΩΗΑ-ΝΒΩ 11/11/2021

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων». (ΦΕΚ 3327 τεύχος Β΄)

ΑΔΑ: 6ΕΩΥΩΗΑ-Ε26 11/11/2021

Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω0ΛΞΩΗΑ-ΦΓΤ 03/11/2021

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 94ΝΘΩΗΑ-ΘΝ4 25/10/2021

Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ

ΑΔΑ: ΨΝ4ΞΩΗΑ-ΘΦ1 25/10/2021

Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλόλητας και επιλογής κτιρίου, για τη μεταστέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΤΦΕΩΗΑ-ΝΛΘ 25/10/2021

Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: 637ΛΩΗΑ-ΛΟΘ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΧΜΩΗΑ-Φ6Β 19/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP