Αποφάσεις

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (238/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: Ω2ΕΜΩΗΑ-515 20/12/2018

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (241/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: ΨΗΘΖΩΗΑ-3ΘΝ 20/12/2018

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (242/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: 6Ξ3ΕΩΗΑ-ΖΝΥ 20/12/2018

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (243/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: Ψ36ΨΩΗΑ-5ΓΚ 20/12/2018

Περί ανάγκης σύναψης δανείου για την χρηµατοδότηση του έργου της ∆ηµοτικής Αγοράς και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύματος σύναψης σύμβασης λήψης δανείου

ΑΔΑ: 60Ζ0ΩΗΑ-Γ86 19/12/2018

Περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2018(654/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΕΛΔΩΗΑ-ΘΒΧ 19/12/2018

Περί κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΛΞ7ΩΗΑ-ΛΟΓ 19/12/2018

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΔΑ: 6ΚΛΑΩΗΑ-ΡΧΥ 18/12/2018

Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2748 και 2749 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι. (αρ.πρ. 42237)

ΑΔΑ: ΩΘΗ2ΩΗΑ-35Ο 18/12/2018

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων

ΑΔΑ: 9Π9ΠΩΗΑ-6ΒΤ 18/12/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 42581)

ΑΔΑ: ΨΓΒΣΩΗΑ-ΤΤΝ 18/12/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου κατά το άρθρο 174 του Κ.Δ.Κ. «περί λανθασμένης εγγραφής» (αρ.πρ. 45531)

ΑΔΑ: Ψ740ΩΗΑ-357 18/12/2018

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπραχθέντων του Δήμου (αρ.πρ 45563/36635)

ΑΔΑ: 6ΗΠΞΩΗΑ-ΩΤ0 18/12/2018

Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 700, Ο.Τ. 2021 στη συνοικία Ε Χαλκίδας (222/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΤΒΛΩΗΑ-ΘΘΓ 18/12/2018

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (225/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΤΑΦΩΗΑ-ΓΕΒ 18/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP