Αποφάσεις

Περί τροποποίησης του τίτλου του εγκεκριμένου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.&Δ.) έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΑΔΑ: 69ΑΡΩΗΑ-5Χ5 29/03/2019

Περί καθορισμού κωδικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: 68ΨΖΩΗΑ-Χ2Μ 29/03/2019

Περί κατανομής πιστώσεων στην Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΑΔΑ: ΩΛΝ8ΩΗΑ-Κ2Ν 20/03/2019

Περί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΔΑ: 6ΑΩΦΩΗΑ-ΤΥ4 15/03/2019

«Περί έγκρισης μέτρων οδικής ασφάλειας στις περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα της πόλεως Χαλκίδας». (47/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΧΚΧΩΗΑ-34Ψ 12/03/2019

Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων

ΑΔΑ: ΩΘΖ5ΩΗΑ-ΔΡΜ 07/03/2019

Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΖ7ΦΩΗΑ-Ξ00 07/03/2019

Περί αντικατάστασης υπαλλήλου λόγω απόσπασης

ΑΔΑ: ΩΦΡΓΩΗΑ-ΕΓΕ 07/03/2019

Περί άδειας κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, στην Χαλκίδα (3/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΕΖΤΩΗΑ-84Φ 05/03/2019

Περί άδειας κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 111, στη Ν. Αρτάκη (12/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7ΧΛΖΩΗΑ-Ζ0Ξ 05/03/2019

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Βελισσαρίου στην Χαλκίδα (5/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΒ2ΤΩΗΑ-ΝΧΛ 05/03/2019

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (6/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΦΨΛΩΗΑ-ΖΩΥ 05/03/2019

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στην πόλη της Χαλκίδας». (13/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΧΛ9ΩΗΑ-ΛΩΥ 05/03/2019

Περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαλκίδας (14/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΡΔΩΩΗΑ-2ΦΚ 05/03/2019

Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (18/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΚΟΣΩΗΑ-ΙΧΗ 05/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP