Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 78/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αίθουσας και του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΙΞΖΩΗΑ-6ΛΜ 03/10/2023

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 79/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση σχολικής μονάδας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9ΗΡ0ΩΗΑ-ΡΜ0 03/10/2023

Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2023

ΑΔΑ: 6ΘΝΝΩΗΑ-ΑΞΠ 29/09/2023

Περί επανεξέτασης παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 81/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Π4ΙΩΗΑ-Ξ4Υ 28/09/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα (υπ΄ αρ. 194/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ9ΧΥΩΗΑ-9ΔΜ 28/09/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 204/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: ΨΜΨΥΩΗΑ-75Θ 28/09/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 219/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 61Α6ΩΗΑ-6ΔΡ 28/09/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα (υπ΄ αρ. 220/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: ΨΙ6ΤΩΗΑ-ΥΧΖ 28/09/2023

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (υπ΄ αρ. 221/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 68ΑΕΩΗΑ-4ΓΧ 28/09/2023

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων

ΑΔΑ: 9ΨΤΥΩΗΑ-ΔΨΙ 27/09/2023

Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 29282/14-7-23)

ΑΔΑ: ΨΠΜΦΩΗΑ-ΨΨ0 27/09/2023

Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 30462/Γ.Π.:16449/21-7-23)

ΑΔΑ: 6ΚΝ6ΩΗΑ-ΒΤΧ 27/09/2023

Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 32133/2-8-23)

ΑΔΑ: ΡΞΚΖΩΗΑ-Δ4Ω 27/09/2023

Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 28810/Γ.Π.: 15511/12-7-23)

ΑΔΑ: ΨΝΘΓΩΗΑ-ΝΔ8 27/09/2023

Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 για χρήση «δάνειας» υπηρεσίας για την πράξη «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σκύρου» του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2027, στον Στόχο Πολιτικής 04.02 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6ΣΩ7ΩΗΑ-Λ9Θ 27/09/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP