Αποφάσεις

Περί μεταβολών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 6Ξ88ΩΗΑ-3Ι0 10/12/2021

Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2022

ΑΔΑ: 6ΝΩΔΩΗΑ-ΕΩ5 09/12/2021

Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας

ΑΔΑ: 94Τ6ΩΗΑ-Η2Ζ 08/12/2021

Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 57/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στον Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 63Ο7ΩΗΑ-8ΟΦ 06/12/2021

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981)

ΑΔΑ: Ψ4ΠΙΩΗΑ-ΓΓΤ 02/12/2021

Περί έγκρισης μετακίνησης δύο (2) Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Χαλκιδέων στη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΩΜ4ΩΗΑ-6Λ1 02/12/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΨΚΑΞΩΗΑ-ΥΡΖ 02/12/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΜΤ3ΩΗΑ-Κ28 02/12/2021

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς

ΑΔΑ: Ω3ΓΚΩΗΑ-ΠΘΓ 02/12/2021

Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

ΑΔΑ: 6046ΩΗΑ-Β8Β 02/12/2021

Περί έγκρισης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ζαγοριανού 27 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 7/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 68Ο2ΩΗΑ-ΝΧ5 02/12/2021

Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (υπ. αρ. 200/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΑΘΒΩΗΑ-6ΤΟ 02/12/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 225/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΥ2ΜΩΗΑ-00Π 01/12/2021

Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σκύρου 11 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 218/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω36ΣΩΗΑ-ΤΕ9 01/12/2021

Περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων Ταμειακών Διαθεσίμων σε αυτόν

ΑΔΑ: Ψ1Λ9ΩΗΑ-1ΥΤ 30/11/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP