Αποφάσεις

Περί Έγκρισης Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδικό/MIS(ΟΠΣ) : 6002413 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027»

ΑΔΑ: 692ΚΩΗΑ-Ρ9Δ 08/12/2023

Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των τριών (3) Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

ΑΔΑ: 9ΛΧΨΩΗΑ-6Ψ3 08/12/2023

Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: 6ΙΝΠΩΗΑ-9Ο7 13/11/2023

Περί εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού καταστήματος, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Λ. Βουδούρη στο Ο.Τ. 45 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: ΨΟΙΚΩΗΑ-55Λ 03/11/2023

Περί της υπ. αρ. 73/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: ΨΜ4ΦΩΗΑ-Ν03 02/11/2023

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ψ4Η3ΩΗΑ-ΤΙΘ 02/11/2023

Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)»

ΑΔΑ: ΨΕΓΚΩΗΑ-0Ω0 02/11/2023

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ»Α) ΣΤΙΣ 08 & 09-8-2020

ΑΔΑ: 9ΣΠΣΩΗΑ-67Χ 02/11/2023

Περί Έγκρισης Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ α)της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, β)της ΓΓΤΤ του ΥπΨηΔ και γ)του Δήμου Χαλκιδέων, για την υλοποίηση στον Δήμο δικτύου δωρεάν είκοσι επτά (27) σημείων wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο”, και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του και τον ορισμό υπευθύνων του Δήμου για το έργο

ΑΔΑ: 60ΣΛΩΗΑ-ΕΨΕ 27/10/2023

Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των τριών (3) Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

ΑΔΑ: 6ΗΦ0ΩΗΑ-2Τ2 26/10/2023

Περί Έγκρισης Σχεδίου 3ης Τροποποίησης της υπ’ αρ. 2056/2016 με αρ. πρωτ.: 26557/21.7.2016, όπως ισχύει με την υπ’ αρ. 4425/2020 με Αρ. Πρωτ. : 37222/30.11.2020 2η Τροποποίησή της, Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με Α/Α 1 της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

ΑΔΑ: 6ΖΙΚΩΗΑ-Σ0Ψ 26/10/2023

Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΓΓΙΑΔ, Δήμου Χαλκιδέων και ΚΕΘΙ για την “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛειτουργίαΣ Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σTO ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 με την Συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ της ΕΕ, κατόπιν και σύμφωνα με τους Όρους της Πρόσκλησης με Κωδ. 13 (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ : 3531) της ΕΥΔ Προγράμματος “Στερεά. Ελλάδα”

ΑΔΑ: 91ΙΤΩΗΑ-2Ρ2 05/10/2023

Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.)» στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας (υπ΄ αρ. 223/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΔ9ΖΩΗΑ-1Κ4 03/10/2023

Περί κοπής δένδρων στη συμβολή της οδού Κρήτης με ανώνυμη οδό (υπ΄ αρ. 230/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 99Κ2ΩΗΑ-ΚΘΥ 03/10/2023

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 77/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Γενικού Λυκείου Βασιλικού

ΑΔΑ: ΨΨ6ΩΩΗΑ-ΡΣΧ 03/10/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP