Αποφάσεις

Η με αριθμ. 211/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας. »

ΑΔΑ: Ψ8ΟΧΩΗΑ-Ο28 19/05/2022

Η με αριθμ. 202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης »

ΑΔΑ: ΩΜΟΨΩΗΑ-5ΝΗ 19/05/2022

Η με αριθμ.193-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με θέμα:«Μελέτη Αναστήλωσης Κάστρου Μπουρτζίου Δ.Ε Ληλαντίων» κατά πέντε (5) μήνες, από 30-03-22 έως 30-08-22, πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας υλοποίησης αυτής εντός τριών (3) μηνών από 30-12-21 έως 30-03-22, βάσει της υπ΄αρ. 48117/30-12-21 Σύμβασης».

ΑΔΑ: ΨΠΙΡΩΗΑ-ΙΗΜ 19/05/2022

Η με αριθμ. 209/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-08-2020” »

ΑΔΑ: 66ΖΛΩΗΑ-3ΛΘ 19/05/2022

Η με αριθμ.191/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 188206 του έργου με τίτλο: “ Αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Αυλίδας ”»

ΑΔΑ: ΨΠΙΤΩΗΑ-6ΡΗ 19/05/2022

Η με αριθμ.197/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης των όρων της τεχνικής μελέτης του Τμήματος Τροχαίου Υλικού και Πολιτικής Προστασίας με θέμα “Μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τον καθαρισμό καναλιών από φερτά υλικά και καλάμια για την μείωση κινδύνου και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών» Κ.Α. εισόδου 1313” »

ΑΔΑ: ΩΣΩΒΩΗΑ-ΔΩΛ 17/05/2022

Η με αριθμ. 152/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:“ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” προϋπολογισμού 504.375,21€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 432/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»

ΑΔΑ: Ω2ΣΖΩΗΑ-ΕΕ7 17/05/2022

Η με αριθμ,190/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 118.120,11 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 498/2021 απόφαση Ο.Ε. , με αριθμ. διακήρυξης.: 498/21-12-2021 και α/α συστημ. καταχωρ.: 146246»

ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΗΑ-7ΦΜ 17/05/2022

Η με αριθμ. 192/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186113 του έργου με τίτλο:“Ολοκλήρωση αναπαλαίωσης μανδρότοιχου Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννου” προϋπολογισμού 128.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)»

ΑΔΑ: 9Γ2ΣΩΗΑ-6Γ0 13/05/2022

Η με αριθμ.194/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί Αποδοχής των Όρων και Έγκρισης Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΑΔΑ: 63ΛΘΩΗΑ-ΙΤ3 13/05/2022

Η με αριθμ.186/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη – συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα» του χρηματοδοτούμενου έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΥΠ.1): «Eξοπλισμός προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α., τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων» και καθορισμού των όρων διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια».

ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΗΑ-17Β 12/05/2022

Η με αριθμ. 189/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Εισήγηση περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος καθώς και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα»

ΑΔΑ: 6Ν6ΨΩΗΑ-ΩΤΙ 12/05/2022

Η με αριθμ.198/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 09-08-2022 »

ΑΔΑ: 9Η9ΗΩΗΑ-ΓΒΖ 11/05/2022

Η με αριθμ.188/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα 4 μηνών” προϋπολογισμού 263.500,00€ με Φ.Π.Α., λόγω άγονου αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού».

ΑΔΑ: 6Α4ΠΩΗΑ-14Ν 10/05/2022

Η με αριθμ.182-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών (Τ. Π.) και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “Ανοιχτό κέντρο εμπορίου (open mall) Χαλκίδας”, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”».

ΑΔΑ: ΨΩΛΤΩΗΑ-ΠΡ2 10/05/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP