Αποφάσεις

Η 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: Ω428ΩΗΑ-5ΟΨ 11/01/2019

Η 662/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΒΡΜΩΗΑ-Ω00 03/01/2019

Η 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΨΡΘ6ΩΗΑ-17Ψ 20/12/2018

Η 660/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την γενική υπηρεσία με τίτλο κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΩΝΠΤΩΗΑ-ΡΥ5 20/12/2018

Η 661/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΔΠΣΩΗΑ-ΠΗΨ 20/12/2018

Η 656/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.068/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Λαμψάκου».

ΑΔΑ: ΩΩΟΕΩΗΑ-57Ξ 17/12/2018

Η 655/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.266/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».

ΑΔΑ: 6616ΩΗΑ-Ο3Ω 17/12/2018

Η 654/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: 7ΑΠ6ΩΗΑ-Τ34 13/12/2018

Η 651/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών-Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018».

ΑΔΑ: 7ΤΦΨΩΗΑ-ΙΓΒ 13/12/2018

Η 650/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 79.856,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 620ΠΩΗΑ-7ΥΖ 13/12/2018

Η 649/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση , προϋπολογισμού 45.049,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ω253ΩΗΑ-ΚΗ8 13/12/2018

Η 653/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6Φ7ΥΩΗΑ-Μ2Θ 13/12/2018

Η 652/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 581.600,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΦ7ΓΩΗΑ-ΧΨ0 13/12/2018

Η 646/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη σύναψης δανείου για την χρηματοδότηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σύναψης σύμβασης λήψης δανείου».

ΑΔΑ: 6ΥΔ7ΩΗΑ-8ΥΑ 12/12/2018

Η 645/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019».

ΑΔΑ: ΨΕΧΚΩΗΑ-Ρ6Ξ 12/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP