Αποφάσεις

Η 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ15/2020

ΑΔΑ: ΨΤΜΠΩΗΑ-ΒΨΦ 22/07/2020

H 260/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

ΑΔΑ: 9ΛΦΛΩΗΑ-Ξ95 22/07/2020

Η 261/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 39/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΛΜ1ΩΗΑ-ΠΩΨ 22/07/2020

Η 263/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου

ΑΔΑ: 94ΧΠΩΗΑ-ΞΕΩ 22/07/2020

Η 257/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ» (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039), προϋπολογισμού 252.195,47 € με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΖΦ5ΩΗΑ-ΖΗΣ 22/07/2020

Η 102/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: Ψ52ΥΩΗΑ-4ΩΠ 21/04/2020

Η 101/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας».

ΑΔΑ: Ψ4ΙΨΩΗΑ-5ΓΠ 21/04/2020

Η 100/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: ”Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΣΩΦΩΗΑ-ΥΜΡ 21/04/2020

Η 315/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.996,16 ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6Α1ΒΩΗΑ-Λ4Ρ 21/11/2019

317/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΨΗΓΑΩΗΑ-ΖΗ5 21/11/2019

Σε ορθή επανάληψη η 303/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΒΑΠΩΗΑ-3ΡΧ 13/11/2019

Η 313/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κλάδου αστικής ευθύνης του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: Ψ5ΡΗΩΗΑ-84Ρ 13/11/2019

Η 312/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4846

ΑΔΑ: 6ΑΨ1ΩΗΑ-ΩΥΩ 13/11/2019

Η 311/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κατά παντός κινδύνου εγκαταστάσεων και Μηχανικού Εξοπλισμού του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: ΩΨΗΩΩΗΑ-ΤΛΝ 13/11/2019

Η 310/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4845

ΑΔΑ: 6ΜΩΩΩΗΑ-ΧΟΞ 13/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP