Αποφάσεις

317/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΨΗΓΑΩΗΑ-ΖΗ5 21/11/2019

Σε ορθή επανάληψη η 303/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΒΑΠΩΗΑ-3ΡΧ 13/11/2019

Η 313/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κλάδου αστικής ευθύνης του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: Ψ5ΡΗΩΗΑ-84Ρ 13/11/2019

Η 312/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4846

ΑΔΑ: 6ΑΨ1ΩΗΑ-ΩΥΩ 13/11/2019

Η 311/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κατά παντός κινδύνου εγκαταστάσεων και Μηχανικού Εξοπλισμού του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: ΩΨΗΩΩΗΑ-ΤΛΝ 13/11/2019

Η 310/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4845

ΑΔΑ: 6ΜΩΩΩΗΑ-ΧΟΞ 13/11/2019

Η 309/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4844

ΑΔΑ: 65Κ3ΩΗΑ-ΑΟ1 13/11/2019

Η 308/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης συμπληρωματικού ποσού για την προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς, λόγω αλλαγής της τιμολογιακής χρέωσης της προμήθειας, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης τεσσάρων (4) Φ.Σ. σε νέους στύλους ΔΕΗ επί της οδού Αθηνάς στην περιοχή Ντερνέκι Μύτικα

ΑΔΑ: 7ΝΥΠΩΗΑ-ΠΕΡ 13/11/2019

Η 274/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την αμοιβή του ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο της άδειας δόμησης του έργου “Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων”».

ΑΔΑ: ΩΛΧ3ΩΗΑ-7Λ9 16/10/2019

Η 273/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) για διαγωνισμό εκμίσθωσης 24 ακινήτων του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΩΣ45ΩΗΑ-3Β9 16/10/2019

Η 272/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή ποσού στη ΔΕΔΑ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου “Μετατόπιση Χαλύβδινου Δικτύου Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης (19 BAR) λόγω κατασκευής αγωγού ομβρίων που θα εξυπηρετήσει το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος”».

ΑΔΑ: 6ΥΜΦΩΗΑ-ΤΔΟ 16/10/2019

Η 264/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 638ΛΩΗΑ-9ΓΜ 16/10/2019

Η 257/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΝΣ4ΩΗΑ-ΘΜ2 14/10/2019

Η 262/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΚΗ Ι )”

ΑΔΑ: ΨΗΦ5ΩΗΑ-ΩΚΧ 11/10/2019

Η 261/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β99/2019

ΑΔΑ: Ω4ΝΞΩΗΑ-Τ07 11/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP