Αποφάσεις

Η με αριθμ. 365/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης παραδοτέων 6ης υποβολής (άρθρο 189 παρ.1 Ν.4412/2016) της μελέτης με τίτλο “Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες -δομές του Δήμου Χαλκιδέων”».

ΑΔΑ: 6ΡΣΕΩΗΑ-9ΞΔ 13/12/2023

Η με αριθμ. 362/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση των βλαβών της Δ. Ενότητας Νέας Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν της από 21/08/2023 δασικής πυρκαγιάς’’, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας Δ. Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 66ΧΣΩΗΑ-6ΞΗ 08/12/2023

Η με αριθμ. 363/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για το έργο αυτεπιστασίας “Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών και Κοινόχρηστων Εγκαταστάσεων για το έτος 2023’’, προϋπολογισμού: 69.786,88 € με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 323/31-10-2023, αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 259139».

ΑΔΑ: 9ΛΤΕΩΗΑ-ΔΔΥ 07/12/2023

Η με αριθμ. 361/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων’’, προϋπολογισμού: 124.000,00 € με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 220/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΨ8ΩΗΑ-843), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 204148».

ΑΔΑ: 908ΒΩΗΑ-ΕΨ1 07/12/2023

Η με αριθμ. 345/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2023-2024 και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), συνολικού προϋπολογισμού 240.141,62 ευρώ με ΦΠΑ για 10 μήνες»

ΑΔΑ: 6ΦΓΠΩΗΑ-9ΔΒ 05/12/2023

Η με αριθμ. 359/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 28/2023»

ΑΔΑ: ΡΠΣ8ΩΗΑ-ΟΒΨ 05/12/2023

Η με αριθμ. 358/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 29/2023»

ΑΔΑ: 6Β3ΚΩΗΑ-ΧΛΝ 05/12/2023

Η με αριθμ. 353/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 27/2023»

ΑΔΑ: 9ΤΙΚΩΗΑ-90Ψ 05/12/2023

Η με αριθμ.352/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί μερικής ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 40/2023 ΑΟΕ»

ΑΔΑ: Ρ046ΩΗΑ-Φ4Ω 30/11/2023

Η με αριθμ. 350/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ έτους 2023»

ΑΔΑ: 69ΛΠΩΗΑ-Ι19 23/11/2023

Η με αριθμ. 349/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: 9ΝΘ5ΩΗΑ-ΛΣΧ 22/11/2023

Η με αριθμ. 346/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 25/2023»

ΑΔΑ: 6ΧΣΘΩΗΑ-3ΝΩ 22/11/2023

Η με αριθμ. 347/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: ΨΙΛΥΩΗΑ-ΖΝ6 22/11/2023

Η με αριθμ. 344/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 203061 του έργου με τίτλο “Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας (Κ.Α.ΕΙΣΟΔΟΥ 1329.0031)”»

ΑΔΑ: ΩΝΓΩΩΗΑ-ΚΕΩ 20/11/2023

Η με αριθμ. 337/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Λ. Βουδούρη στο Ο.Τ. 45 της δημοτικής ενότητας Ν. Αρτάκης»

ΑΔΑ: Ψ978ΩΗΑ-ΜΓΝ 17/11/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP