Αποφάσεις

Η με αριθμ.427/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«ΠερΙ έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ.13/2021».

ΑΔΑ: 6Σ1ΖΩΗΑ-ΔΚΒ 18/11/2021

Η με αριθμ. 419/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 53/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα: «Ορθή επανάληψη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

ΑΔΑ: 9ΘΣΖΩΗΑ-Π5Π 18/11/2021

Η με αριθμ.418/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου ‘’ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ‘’ .

ΑΔΑ: Ψ1ΚΕΩΗΑ-Η5Π 18/11/2021

Η με αριθμ.417/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 183957 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α 24%»

ΑΔΑ: 6ΔΕΝΩΗΑ-ΙΥΝ 18/11/2021

Η με αριθμ.421/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας»

ΑΔΑ: 68Α2ΩΗΑ-Ψ08 18/11/2021

Η με αριθμ.397/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης», και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού».

ΑΔΑ: ΨΛ94ΩΗΑ-ΝΛΒ 17/11/2021

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΑΔΑ: Ρ4ΟΖΩΗΑ-Ο1Ζ 15/11/2021

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.613.534,69 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021-2022 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΧΔΥΩΗΑ-5ΛΒ 12/11/2021

Η με αριθμ.394/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: 65ΤΕΩΗΑ-ΦΣΤ 10/11/2021

Η με αριθμ.410/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021 και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα».

ΑΔΑ: 6ΞΨ9ΩΗΑ-Η22 10/11/2021

Η με αριθμ. 415/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αντικατάσταση της ΑΟΕ 536/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΑΠΩΗΑ-6Ψ9), περί Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 68 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4257) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “ Βελτίωση – Ανακατασκευή Κύριας Συλλεκτηριας Οδού Αρεθούσης (Κόμβος «Δάρινγκ»έεως Κόμβος «Αγ. Στεφάνου») Χαλκίδας” Χαλκίδας”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»

ΑΔΑ: ΩΥ3ΘΩΗΑ-ΧΧ8 10/11/2021

Η με αριθμ.396/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 182197 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΓΘ1ΩΗΑ-ΑΨ8 09/11/2021

Η με αριθμ. 403/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί Κατάρτισης “Σχεδίου” Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2022 μετά και τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α».

ΑΔΑ: ΩΗΓΡΩΗΑ-9ΦΝ 09/11/2021

Η με αριθμ.401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2021 και έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΑΔΑ: 66ΥΓΩΗΑ-7Ρ1 09/11/2021

Η με αριθμ.405-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής:«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)’ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 170.600,00 € (με ΦΠΑ)».

ΑΔΑ: 6912ΩΗΑ-06Φ 08/11/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP