Αποφάσεις

Η 648/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

ΑΔΑ: 6ΓΞΠΩΗΑ-ΟΣΤ 10/12/2018

Η 647/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018

ΑΔΑ: ΩΡΡΛΩΗΑ-Δ1Ψ 10/12/2018

H 644/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου για την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΑΔΑ: 6ΡΜΥΩΗΑ-7ΩΛ 05/12/2018

Η 643/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ »ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ “ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.538,33 € ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΔΑ: Ψ0ΣΣΩΗΑ-ΧΥ1 05/12/2018

Η 642/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Tοπικής Κοινότητας Ν. Λαμψάκου για την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΑΔΑ: Ω9ΜΝΩΗΑ-ΟΝΑ 05/12/2018

Η 641/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΙ6ΡΩΗΑ-64Κ 04/12/2018

Η 625/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΥ5ΤΩΗΑ-ΧΚΓ 04/12/2018

Η 624/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.068/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Λαμψάκου

ΑΔΑ: ΩΜΘ3ΩΗΑ-ΠΣΗ 30/11/2018

Η 623/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.266/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Δ.Κ. Αγίου Νικολάου

ΑΔΑ: 6ΩΥΞΩΗΑ-ΞΨΙ 30/11/2018

Η 615/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΗΜΖΩΗΑ-ΩΓΑ 28/11/2018

Η 622/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.483/2018

ΑΔΑ: ΩΨΧΟΩΗΑ-ΠΤΡ 28/11/2018

Η 621/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.482/2018

ΑΔΑ: ΩΛΖΡΩΗΑ-4ΩΥ 28/11/2018

Η 620/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.481/2018

ΑΔΑ: 648ΑΩΗΑ-ΦΤΚ 28/11/2018

Η 619/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.480/2018

ΑΔΑ: 615ΗΩΗΑ-ΥΚ8 28/11/2018

Η 618/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.479/2018

ΑΔΑ: ΩΑ9ΥΩΗΑ-ΚΜΔ 28/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP