Αποφάσεις

Η με αριθμ.404/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 182540,1 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΥΚΑΛΗΣΣΟΥ, ΣΤΟ ΟΝΤΑΘΙ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».

ΑΔΑ: 6ΨΞΔΩΗΑ-9ΦΡ 08/11/2021

Η με αριθμ. 409/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/2021».

ΑΔΑ: ΨΩΟΚΩΗΑ-ΟΦΖ 05/11/2021

Η με αριθμ. 395/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Περί έγκρισης “ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” προϋπολογισμού 1.015.000,00 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με την 361/5-10-2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 6Ο60ΩΗΑ-920 05/11/2021

Η με αριθμ.408/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Απόψεων Επιτροπής Διαγωνισμού επί της της προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2010/16-10-2021 της « ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ », κατά της υπ’αριθμ 370/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΠΖΓΩΗΑ-ΒΣΑ 05/11/2021

Η με αριθμ.399/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΠερΙ έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 11/2021» ​

ΑΔΑ: 9ΞΖΞΩΗΑ-ΕΥΙ 04/11/2021

Η με αριθμ.398/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/11/2021».

ΑΔΑ: ΨΨΞΓΩΗΑ-ΩΟΕ 04/11/2021

Η με αριθμ. 86/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη) με θέμα: «Περί έγκρισης του από 17/3/2021 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας Μεταλλικών Υλικών για την Αποκατάσταση υποδομών για την άμεση λειτουργικότητα τους, όπως περιφράξεων δημοτικών γηπέδων, παιδικών χαρών λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,99 € με Φ.Π.Α».

ΑΔΑ: Ψ4Γ2ΩΗΑ-Ψ2Σ 03/11/2021

Η με αριθμ.389/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζει το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Χαλκιδέων»..

ΑΔΑ: 9Σ03ΩΗΑ-ΩΣΡ 02/11/2021

Η με αριθμ.402/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης»

ΑΔΑ: ΨΒΦΥΩΗΑ-2Ν4 29/10/2021

Η με αριθμ. 383/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί τροποποίησης της υπ’ Αριθ. Αποφ. 94/2021 (ΑΔΑ : 6Δ5ΛΩΗΑ-3ΘΝ) Οικον. Επιτροπής και Έγκρισης της Υποβληθείσας Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 26ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, στην ΟΜΑΔΑ Γ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ07 με τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ».

ΑΔΑ: ΩΔ1ΓΩΗΑ-ΩΣ0 29/10/2021

Η με αριθμ. 385/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας 2 για το έργο «Ανάπλαση Παλαιάς Πλατείας Βασιλικού»,

ΑΔΑ: 6ΕΜ4ΩΗΑ-ΜΓΠ 26/10/2021

Η με αριθμ. 384/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 182287 κατόπιν της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 30-08-2021 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο “Ανάπλαση κέντρου Βαθέως Αυλίδος”».

ΑΔΑ: 60ΥΑΩΗΑ-ΑΧ2 26/10/2021

Η με αριθμ.απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης με τίτλο: « Εργασίες καθαρισμού βλάστησης για την μείωση κινδύνου και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών Κ.Α. εσόδου 1313», προϋπολογισμού 27.776,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 346/2021 Α.Ο.Ε.

ΑΔΑ: 6036ΩΗΑ-ΥΚ6 26/10/2021

Η με αριθμ.378/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2021 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 9ΞΔΨΩΗΑ-ΥΜΔ 22/10/2021

Η με αριθμ.377/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της υπ. αρ. 36/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6635ΩΗΑ-ΦΣΙ 22/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP