Αποφάσεις

Η 108/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 5ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6ΖΤΓΩΗΑ-ΝΣ7 23/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΤΓΩΗΑ-ΝΣ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 93/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 999ΚΩΗΑ-Δ3Ρ 19/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/999ΚΩΗΑ-Δ3Ρ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 94/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 9ΩΨΠΩΗΑ-Κ8Ο 19/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΨΠΩΗΑ-Κ8Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 91/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

ΑΔΑ: ΩΨ5ΦΩΗΑ-ΥΕΝ 19/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨ5ΦΩΗΑ-ΥΕΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 92/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:

ΑΔΑ: 6301ΩΗΑ-ΑΣ1 19/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6301ΩΗΑ-ΑΣ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 82/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της Λιανής Άμμου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥΩΗΑ-ΜΦΖ 19/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΩΥΩΗΑ-ΜΦΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 83/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «4ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019».

ΑΔΑ: 6ΠΧΚΩΗΑ-Υ5Ρ 16/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΧΚΩΗΑ-Υ5Ρ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 80/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ”

ΑΔΑ: Ω8ΓΦΩΗΑ-ΒΩΛ 11/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΓΦΩΗΑ-ΒΩΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 81/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΣΤ3ΩΗΑ-Ο7Ν 11/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΤ3ΩΗΑ-Ο7Ν?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 79/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 81270 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: “Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής “Σουβάλα” Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας, με άντληση”

ΑΔΑ: ΩΩΙΑΩΗΑ-2Σ8 11/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΙΑΩΗΑ-2Σ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 70/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 6Ε4ΝΩΗΑ-Ο9Η 03/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε4ΝΩΗΑ-Ο9Η?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 67/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016 για την ανάθεση του έργου “Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής “Σουβάλα” Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας, με άντληση”»

ΑΔΑ: 6ΕΥΞΩΗΑ-ΑΦΚ 02/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΥΞΩΗΑ-ΑΦΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 69/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Δύο Δέντρα Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ1ΑΑΩΗΑ-5ΗΘ 28/03/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΑΑΩΗΑ-5ΗΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 68/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για ανανέωση πομποδέκτη διοδίων

ΑΔΑ: 7ΧΤ9ΩΗΑ-Ν4Α 28/03/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΤ9ΩΗΑ-Ν4Α?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 58/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 56 στρεμμάτων στη θέση “Αλυκή Κοπανά” (αριθμός ακινήτου 456) της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου, Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΨΞ6ΦΩΗΑ-Ξ89 21/03/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ6ΦΩΗΑ-Ξ89?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP