Αποφάσεις

Η με αριθμ.181/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :«Περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών (Τ. Π.) και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας”, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”».

ΑΔΑ: ΨΘΧ5ΩΗΑ-03Π 10/05/2022

Η με αριθμ.161/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου:“Συντήρηση – μόνωση Δημοτικών κτιρίων”»

ΑΔΑ: ΨΥ9ΡΩΗΑ-Χ4Ζ 10/05/2022

Η με αριθμ. 187/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού περί ματαίωσης της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 263.500,00€ ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 4 ΜΗΝΩΝ” αριθμ.διακήρυξης:127/5-4-2022,α/α συστήμ.καταχ.:159156, λόγω άγονου αποτελέσματος και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/2016».

ΑΔΑ: 9ΔΖΛΩΗΑ-Δ9Π 09/05/2022

Η με αριθμ.153/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & ΤΗΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022” συνολικού προϋπολογισμού 366.430,71 € με ΦΠΑ (304.692,89€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ), σύμφωνα με την 513/2021 απόφαση Ο.Ε.»

ΑΔΑ: ΨΚ2ΟΩΗΑ-4ΔΟ 09/05/2022

Η με αριθμ.179/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 28-07-2022 »

ΑΔΑ: Ψ22ΕΩΗΑ-7ΩΑ 09/05/2022

Η με αριθμ. 185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩΗΑ-0Ω2 09/05/2022

Η με αριθμ.178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού. έτους 2022 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος»

ΑΔΑ: 6ΩΟΘΩΗΑ-0ΤΗ 09/05/2022

Η με αριθμ.158/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: “Ετήσια συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δ. Χαλκιδέων ”»

ΑΔΑ: ΨΞΧΞΩΗΑ-ΙΥΩ 04/05/2022

Η με αριθμ.162-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής διαγωνισμών έργων»

ΑΔΑ: Ψ7Τ4ΩΗΑ-9ΥΧ 03/05/2022

Η με αριθμ.160/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”»

ΑΔΑ: 9Θ61ΩΗΑ-80Ι 03/05/2022

Η με αριθμ.157/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” »

ΑΔΑ: ΨΤ0ΞΩΗΑ-Υ9Ζ 03/05/2022

Η με αριθμ.165/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 12/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

ΑΔΑ: 9ΞΧΖΩΗΑ-ΕΘΞ 29/04/2022

Η με αριθμ.156/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού (Βάσει της 076/2022 πράξης του ΣΤ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) του διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού: 1.613.534,69€ με ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 407/02-11-2020 διακήρυξη που φέρει αύξων αριθμό (α/α) συστημικής καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 142842»

ΑΔΑ: Ψ77ΧΩΗΑ-ΦΘΔ 29/04/2022

Η με αριθμ. 154/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης–Κατακύρωσης και ανακήρυξης ”Αναδόχου” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.:“Προμήθεια ειδών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης” προϋπολογισμού 52.242,70 ευρώ με ΦΠΑ αρ.διακήρυξης.:397/26-10-2021, α/α συστημ. καταχωρ.: 143452»

ΑΔΑ: ΨΒΞ0ΩΗΑ-Α66 29/04/2022

Η με αριθμ. 155/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης και ανακήρυξης ”Αναδόχου” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.:“Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022” προϋπολογισμού 130.778,58 ευρώ με ΦΠΑ αρ.διακήρυξης.:359/05-10-2021, α/α συστημ. καταχωρ.: 143739»

ΑΔΑ: Ψ35ΣΩΗΑ-873 28/04/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP