Αποφάσεις

Η 309/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4844

ΑΔΑ: 65Κ3ΩΗΑ-ΑΟ1 13/11/2019

Η 308/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης συμπληρωματικού ποσού για την προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς, λόγω αλλαγής της τιμολογιακής χρέωσης της προμήθειας, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης τεσσάρων (4) Φ.Σ. σε νέους στύλους ΔΕΗ επί της οδού Αθηνάς στην περιοχή Ντερνέκι Μύτικα

ΑΔΑ: 7ΝΥΠΩΗΑ-ΠΕΡ 13/11/2019

Η 274/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την αμοιβή του ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο της άδειας δόμησης του έργου “Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων”».

ΑΔΑ: ΩΛΧ3ΩΗΑ-7Λ9 16/10/2019

Η 273/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) για διαγωνισμό εκμίσθωσης 24 ακινήτων του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΩΣ45ΩΗΑ-3Β9 16/10/2019

Η 272/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή ποσού στη ΔΕΔΑ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου “Μετατόπιση Χαλύβδινου Δικτύου Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης (19 BAR) λόγω κατασκευής αγωγού ομβρίων που θα εξυπηρετήσει το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος”».

ΑΔΑ: 6ΥΜΦΩΗΑ-ΤΔΟ 16/10/2019

Η 264/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 638ΛΩΗΑ-9ΓΜ 16/10/2019

Η 257/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΝΣ4ΩΗΑ-ΘΜ2 14/10/2019

Η 262/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΚΗ Ι )”

ΑΔΑ: ΨΗΦ5ΩΗΑ-ΩΚΧ 11/10/2019

Η 261/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β99/2019

ΑΔΑ: Ω4ΝΞΩΗΑ-Τ07 11/10/2019

Η 260/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση “Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 48.000.00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2019

ΑΔΑ: 682ΑΩΗΑ-ΚΝΩ 11/10/2019

Η 258/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί “Ανάκληση της με αρ. 224/2019 απόφασης της Ο.Ε., λόγω τροποποίησης των όρων διακήρυξης και εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 936.911,11 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 61Τ4ΩΗΑ-ΝΧ1 09/10/2019

Η 248/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ18/2019».

ΑΔΑ: ΩΑΔΠΩΗΑ-ΔΔΒ 03/10/2019

Η 247/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής χρέους που αφορά βεβαιωμένο πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΩΗΑ-ΖΩΑ 03/10/2019

Η 246/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΨΜΠΩΗΑ-ΟΟ2 03/10/2019

Η 245/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου:».

ΑΔΑ: 6ΛΠΦΩΗΑ-6Ν1 03/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP