Αποφάσεις

Η 226/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής A16/2019

ΑΔΑ: ΨΠΙΓΩΗΑ-Ζ6Ε 20/09/2019

Η 224/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 936.911,11 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΚΦΔΩΗΑ-1ΚΥ 20/09/2019

Η 225/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 48.000,00 Ευρώ για το έτος 2019

ΑΔΑ: ΨΖΩΙΩΗΑ-6ΗΡ 19/09/2019

Η 219/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 6Ε8ΝΩΗΑ-ΔΗ0 19/09/2019

Η 221/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6ΞΨΤΩΗΑ-ΜΚΕ 19/09/2019

Η 220/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 10ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΠΘ9ΩΗΑ-1Λ7 19/09/2019

Η 218/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2020».

ΑΔΑ: ΨΦΘΣΩΗΑ-Ψ05 30/08/2019

Η 202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Προελέγχου Απολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2018»

ΑΔΑ: Ψ6Ν0ΩΗΑ-Η5Η 16/08/2019

Η 214/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, προϋπολογισμού 641.156,87 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019-2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: 648ΟΩΗΑ-Φ4Γ 16/08/2019

Η 215/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΑΦΩΩΗΑ-ΗΧΖ 14/08/2019

Η 216/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ9/2019».

ΑΔΑ: 7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0 14/08/2019

Η 203/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού περί ματαίωσης διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

ΑΔΑ: Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ 13/08/2019

Η 210/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 15/2019

ΑΔΑ: 64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4 08/08/2019

Η 209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 14/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ 08/08/2019

Η 208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 13/2019

ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6 08/08/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP