Αποφάσεις

Η με αριθμ. 336/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας», απόφ. διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368»

ΑΔΑ: 6437ΩΗΑ-Τ43 16/11/2023

Η με αριθμ. 343/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 26/2023»

ΑΔΑ: Ψ0ΝΗΩΗΑ-Μ67 16/11/2023

Η με αριθμ. 334/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: Ψ53ΩΩΗΑ-3Β6 10/11/2023

H με αριθμ. 333/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια δέκα τριών (13) πολυκέντρων ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων με σύστημα ανταπόδοσης”, προϋπολογισμού 4.836.000 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 175/2023 απόφαση Ο.Ε.»

ΑΔΑ: ΩΖ93ΩΗΑ-ΖΨ5 08/11/2023

Η με αριθμ. 323/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για το Έργο Αυτεπιστασίας “Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών και Κοινόχρηστων Εγκαταστάσεων για το έτος 2023 ” », συνολικού προϋπολογισμού 69.786,88 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2023 και καθορισμού των όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων».

ΑΔΑ: 9Λ2ΣΩΗΑ-ΕΕΕ 07/11/2023

Η με αριθμ. 331/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: 6ΤΚ3ΩΗΑ-44Τ 07/11/2023

Η με αριθμ. 322/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: 634ΖΩΗΑ-Φ4Η 02/11/2023

Η με αριθμ. 324/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2024”, εκτιμώμενη καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. 61.887,00 € και εκτιμώμενη αξία 76.739,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%».

ΑΔΑ: ΨΕΛ5ΩΗΑ-Σ3Ζ 02/11/2023

Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023

ΑΔΑ: ΡΡ15ΩΗΑ-Ι2Ζ 30/10/2023

Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 24/2023

ΑΔΑ: 9ΛΤΡΩΗΑ-957 30/10/2023

Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 23/2023

ΑΔΑ: 68ΕΛΩΗΑ-5ΡΗ 30/10/2023

Η με αριθμ. 319/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023»

ΑΔΑ: 69ΕΧΩΗΑ-ΓΟΚ 27/10/2023

Η με αριθμ. 314/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (εγγυήσεις συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου και δημιουργία προτύπου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου βιοκλιματικού σχεδιασμού στο πάρκο Ελευθερίας ”, προϋπολογισμού 3.195.710,32€ (με ΦΠΑ), αριθ. διακήρυξης: 251/2023, αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 211140 ».

ΑΔΑ: 63ΦΔΩΗΑ-ΔΚΣ 26/10/2023

Η με αριθμ. 308/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκρισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση των βλαβών της Δ. Ενότητας Νέας Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν της από 21/08/2023 δασικής πυρκαγιάς» για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας Δ. Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΡΒΗ7ΩΗΑ-ΓΒΞ 24/10/2023

Η με αριθμ. 311/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων».

ΑΔΑ: 97Ι4ΩΗΑ-0ΥΩ 23/10/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP