Αποφάσεις

Η 260/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση “Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 48.000.00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2019

ΑΔΑ: 682ΑΩΗΑ-ΚΝΩ 11/10/2019

Η 258/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί “Ανάκληση της με αρ. 224/2019 απόφασης της Ο.Ε., λόγω τροποποίησης των όρων διακήρυξης και εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 936.911,11 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 61Τ4ΩΗΑ-ΝΧ1 09/10/2019

Η 248/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ18/2019».

ΑΔΑ: ΩΑΔΠΩΗΑ-ΔΔΒ 03/10/2019

Η 247/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής χρέους που αφορά βεβαιωμένο πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΩΗΑ-ΖΩΑ 03/10/2019

Η 246/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΨΜΠΩΗΑ-ΟΟ2 03/10/2019

Η 245/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου:».

ΑΔΑ: 6ΛΠΦΩΗΑ-6Ν1 03/10/2019

Η 244/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής από την κα Αθηνά Παπαποστόλου

ΑΔΑ: ΨΣΦΡΩΗΑ-ΧΒ7 30/09/2019

Η 242/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων – των Νομικών προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., και των μονάδων της Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 358.533,26 € με ΦΠΑ για τα έτη 2019 – 2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 6Ζ9ΥΩΗΑ-ΚΝΜ 30/09/2019

Η 243/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Φυτικού Υλικού του Δήμου προϋπολογισμού 41.500,00 με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: ΨΦΖΝΩΗΑ-833 27/09/2019

Η 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ18/2019

ΑΔΑ: ΨΙΖΦΩΗΑ-ΟΑΠ 20/09/2019

Η 223/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: , προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: 7ΝΨΧΩΗΑ-ΗΜΑ 20/09/2019

Η 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ10/2019

ΑΔΑ: ΩΡΓΡΩΗΑ-ΑΓΦ 20/09/2019

Η 229/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: , προϋπολογισμού 525.605,12 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΒΑ9ΩΗΑ-ΕΝΞ 20/09/2019

Η 222/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης», προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019

ΑΔΑ: 60ΗΜΩΗΑ-4Δ8 20/09/2019

Η 228/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ9/2019

ΑΔΑ: ΨΦΩ2ΩΗΑ-1Γ1 20/09/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP