Αποφάσεις

Η 216/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ9/2019».

ΑΔΑ: 7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0 14/08/2019

Η 203/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού περί ματαίωσης διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

ΑΔΑ: Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ 13/08/2019

Η 210/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 15/2019

ΑΔΑ: 64ΝΟΩΗΑ-ΑΗ4 08/08/2019

Η 209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 14/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΖΩΗΑ-ΠΞΟ 08/08/2019

Η 208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 13/2019

ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6 08/08/2019

Η 207/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 12/2019

ΑΔΑ: Ψ06ΤΩΗΑ-ΗΜΦ 08/08/2019

Η206/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 11/2019

ΑΔΑ: 6Ξ07ΩΗΑ-Θ0Α 08/08/2019

Η 205/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 06/2019

ΑΔΑ: ΨΕΙΕΩΗΑ-ΘΦΓ 08/08/2019

Η 204/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής B 34/2019 και του συμπληρωματικού Δ 8/2019

ΑΔΑ: ΩΡ4ΠΩΗΑ-3ΚΞ 08/08/2019

Η 201/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 9ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΛΠ0ΩΗΑ-ΣΨΘ 06/08/2019

Η 198/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: , προϋπολογισμού 7.285.000,00€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ψ8ΖΘΩΗΑ-ΝΚ0 24/07/2019

Η 195/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ.».

ΑΔΑ: Ψ1ΨΗΩΗΑ-ΞΕΜ 24/07/2019

Η 200/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης σύναψης δανειστικού συμβολαίου για το έργο: ».

ΑΔΑ: Ψ0ΘΨΩΗΑ-ΔΥΡ 24/07/2019

Η 199/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: της Πράξης ‘Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων’>, προϋπολογισμού 525.605,12 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΠΛΗΩΗΑ-ΤΧΕ 24/07/2019

Η 197/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΩΒΙΖΩΗΑ-1Φ8 24/07/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP