Αποφάσεις

Η 200/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης σύναψης δανειστικού συμβολαίου για το έργο: ».

ΑΔΑ: Ψ0ΘΨΩΗΑ-ΔΥΡ 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΘΨΩΗΑ-ΔΥΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 199/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: της Πράξης ‘Βελτίωση προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων’>, προϋπολογισμού 525.605,12 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΠΛΗΩΗΑ-ΤΧΕ 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΛΗΩΗΑ-ΤΧΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 197/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΩΒΙΖΩΗΑ-1Φ8 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΙΖΩΗΑ-1Φ8?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 196/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τέλους χρήσεως του κάθε χώρου της Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 69Ζ2ΩΗΑ-ΘΝ6 24/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/69Ζ2ΩΗΑ-ΘΝ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 191/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: , προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΞΗΡΩΗΑ-0ΚΕ 18/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΗΡΩΗΑ-0ΚΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 194/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής του Αντώνη Καραγιάννη».

ΑΔΑ: 6ΠΡ2ΩΗΑ-Σ1Ψ 18/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΡ2ΩΗΑ-Σ1Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 193/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, Προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: Ω3Ο9ΩΗΑ-9ΛΜ 18/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Ο9ΩΗΑ-9ΛΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 192/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 7ΖΝΛΩΗΑ-ΝΑ0 17/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΝΛΩΗΑ-ΝΑ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 188/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 23.879,14€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ψ1ΗΔΩΗΑ-Ο1Λ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΗΔΩΗΑ-Ο1Λ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 187/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 35.740,83€ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: Ψ72ΨΩΗΑ-4ΨΔ 15/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ72ΨΩΗΑ-4ΨΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 189/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ί 8ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 6ΑΨΝΩΗΑ-ΟΟ1 11/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΨΝΩΗΑ-ΟΟ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 190/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας στον ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΑ: ΨΨΑΩΩΗΑ-ΩΓΦ 11/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΑΩΩΗΑ-ΩΓΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 186/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές & οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 7ΝΜΦΩΗΑ-ΗΕΥ 04/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΜΦΩΗΑ-ΗΕΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 184/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: ».

ΑΔΑ: 78ΡΕΩΗΑ-Ν59 04/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/78ΡΕΩΗΑ-Ν59?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 182/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΞΓΙΩΗΑ-Ι10 27/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΓΙΩΗΑ-Ι10?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP