Αποφάσεις

Η 181/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης μετατόπισης στύλου ΟΤΕ λόγω διάνοιξης δρόμου στη Δροσιά Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω0Α9ΩΗΑ-ΡΑΛ 27/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Α9ΩΗΑ-ΡΑΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 183/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «7ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».

ΑΔΑ: 7ΖΑΣΩΗΑ-Β7Χ 27/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΑΣΩΗΑ-Β7Χ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 176/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 01/2019».

ΑΔΑ: ΩΜΗΑΩΗΑ-ΝΨΚ 24/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΗΑΩΗΑ-ΝΨΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 165/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 03/2019».

ΑΔΑ: ΨΙΡ6ΩΗΑ-ΒΥΗ 21/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΡ6ΩΗΑ-ΒΥΗ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 175/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 07/2019».

ΑΔΑ: 6ΥΨΥΩΗΑ-ΩΓΝ 21/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΨΥΩΗΑ-ΩΓΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 164/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 05/2019».

ΑΔΑ: Ψ6Ρ5ΩΗΑ-ΗΧ0 21/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Ρ5ΩΗΑ-ΗΧ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 173/219 απόφααη Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού Τέλους για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο Πάρκο του Λαού για την εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΖΗ5ΩΗΑ-4ΨΛ 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΗ5ΩΗΑ-4ΨΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 174/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους κοινοχρήστων χώρων για άσκηση υπαίθριου εμπορίου

ΑΔΑ: ΩΘ0ΗΩΗΑ-ΗΙΧ 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘ0ΗΩΗΑ-ΗΙΧ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 163/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στους Αγίους Αναργύρους Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΦΑΓΩΗΑ-ΔΦ3 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΑΓΩΗΑ-ΔΦ3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 160/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ”

ΑΔΑ: 9ΗΨΩΩΗΑ-ΨΧ3 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΨΩΩΗΑ-ΨΧ3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 178/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Υπηρεσιών ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, προϋπολογισμού 55.800,00Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΜΘΣΩΗΑ-74Π 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΘΣΩΗΑ-74Π?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 162/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΣ74ΩΗΑ-6Θ2 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ74ΩΗΑ-6Θ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 161/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου οικ. έτους 2018

ΑΔΑ: 7ΝΖΗΩΗΑ-9ΧΦ 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΖΗΩΗΑ-9ΧΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 159/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικά-Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στην Δ.Ε. Χαλκίδας», προϋπολογισμού 41.567,28 Ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: 6Η7ΣΩΗΑ-ΧΦΣ 20/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η7ΣΩΗΑ-ΧΦΣ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 153/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΨΕΕΩΗΑ-ΥΛΒ 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΕΕΩΗΑ-ΥΛΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP