Αποφάσεις

Η 323/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ92ΠΩΗΑ-ΛΥ3 04/12/2019

Η 325/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικών προσφορών) και 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 936.911,11 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΨΑΔΩΗΑ-6ΓΙ 04/12/2019

Η 328/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Δ24/2019 & Δ28/2019

ΑΔΑ: 9ΨΑΛΩΗΑ-5ΒΑ 03/12/2019

Η 329/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Δ25/2019 & Δ27/2019

ΑΔΑ: ΨΝΨΧΩΗΑ-9ΡΧ 03/12/2019

Η 331/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής χρεών που αφορούν βεβαιωμένα πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

ΑΔΑ: ΩΥΓΛΩΗΑ-7ΘΔ 03/12/2019

Η 332/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ21/2019

ΑΔΑ: ΩΗΥΛΩΗΑ-5ΤΔ 03/12/2019

Η 333/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ22/2019

ΑΔΑ: ΩΔ6ΣΩΗΑ-Ε2Π 03/12/2019

H 334/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ26/2019

ΑΔΑ: 6ΑΛΛΩΗΑ-6ΥΩ 03/12/2019

H 335/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ29/2019

ΑΔΑ: 6ΥΓΔΩΗΑ-ΨΦ1 03/12/2019

H 347/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ35/2019

ΑΔΑ: 6ΡΖ7ΩΗΑ-ΩΙ5 03/12/2019

H 348/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ36/2019

ΑΔΑ: 7ΧΩΨΩΗΑ-ΙΞ8 03/12/2019

H 327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 51.150,00 με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: Ω49ΛΩΗΑ-8Υ2 03/12/2019

H 336/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ30/2019

ΑΔΑ: ΨΡΛ0ΩΗΑ-69Α 03/12/2019

Η 337/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ31/2019

ΑΔΑ: 7ΖΗ5ΩΗΑ-8ΟΣ 03/12/2019

Η 338/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ32/2019

ΑΔΑ: ΩΚΨΨΩΗΑ-ΝΑΕ 03/12/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP