Αποφάσεις

Η με αριθμό 135-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: <Έγκριση 3ου πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ''ΑΝΑΔΟΧΟΥ'' ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 107.843,36 € με 24% Φ.Π.Α ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.: 591/10-12-2020

ΑΔΑ: ΨΝΜΖΩΗΑ-ΚΧ1 19/05/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: Ψ437ΩΗΑ-Η5Β 19/05/2021

Η με αριθμ.142-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασΙας εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021, Προϋπολογισμού 187.348,87 με Φ.Π.Α. και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΔ35ΩΗΑ-74Β 19/05/2021

Η με αριθμό 151-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για την διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΔΑ: 6ΒΑ2ΩΗΑ-ΖΕΞ 17/05/2021

Η 153-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΨΥΗ0ΩΗΑ-ΥΤΕ 13/05/2021

Η 152-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού περί ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες Ναυαγoσωστικής Κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων, Προϋπολογισμού 99.094,10€ με Φ.Π.Α για το χρονικό διάστημα 1-6-2021 έως 20-8-2021”, Αριθμ. Διακήρυξης.: 119/14-04-2021, Α/Α Συστημ. Καταχ.:109022 και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2Α του ν.4412/2016

ΑΔΑ: 9ΟΜΒΩΗΑ-ΚΩ9 13/05/2021

Απόφαση Δημάρχου – τροποποίηση συγκρότησης Επιτροπής για βρεφ. σταθμούς

ΑΔΑ: ΨΡΠΦΩΗΑ-6ΘΟ 13/05/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΑΔΑ: 637ΖΩΗΑ-Α5Π 13/05/2021

H 149-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: 6ΨΓ1ΩΗΑ-Π6Γ 12/05/2021

Απόφαση Δημάρχου – Τροποποίηση Επιτροπής για αδέσποτα ζώα

ΑΔΑ: ΨΕΜ0ΩΗΑ-ΑΛΜ 11/05/2021

Η 144-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΨΨ5ΤΩΗΑ-1ΕΞ 06/05/2021

Η 134-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: 6Δ5ΨΩΗΑ-Π6Η 06/05/2021

Η 105-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: Ω357ΩΗΑ-89Τ 06/05/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΔΑ: 69ΘΘΩΗΑ-0Ψ3 06/05/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 6ΒΒΛΩΗΑ-ΓΧΘ 06/05/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP