Αποφάσεις

Η 391/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου».

ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩΗΑ-ΕΧΣ 08/01/2020

Η 362/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της υπ. αρ. 10/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Α.Ε.».

ΑΔΑ: ΩΡΨΦΩΗΑ-ΥΒΦ 08/01/2020

Η 1/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της αρ. 18/2019 Α.Δ.Σ. του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας που αφορά την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Α.Ε.».

ΑΔΑ: 6Φ3ΦΩΗΑ-ΤΒΓ 08/01/2020

Η 374/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ36/2019».

ΑΔΑ: ΨΒ2ΣΩΗΑ-Μ3Θ 08/01/2020

Η 373/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ35/2019».

ΑΔΑ: ΩΒΘΡΩΗΑ-ΨΦΙ 08/01/2020

Η 372/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ34/2019».

ΑΔΑ: ΩΞΒΝΩΗΑ-91Θ 08/01/2020

Η 371/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ21/2019».

ΑΔΑ: ΨΡΒΓΩΗΑ-Α3Ν 08/01/2020

Η 379/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της υπ. αρ. 61/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΟΖ8ΩΗΑ-ΗΘΡ 07/01/2020

Η 369/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ».

ΑΔΑ: 6Θ5ΟΩΗΑ-ΑΨ9 07/01/2020

Η 367/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΙ4ΥΩΗΑ-0Χ9 07/01/2020

Η 388/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ33/2019».

ΑΔΑ: 6Α63ΩΗΑ-5Γ7 07/01/2020

Η 387/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ32/2019».

ΑΔΑ: 6992ΩΗΑ-9ΤΡ 07/01/2020

Η 386/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ31/2019».

ΑΔΑ: 683ΡΩΗΑ-ΔΞΠ 07/01/2020

Η 385/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ30/2019».

ΑΔΑ: 6Ζ1ΓΩΗΑ-ΟΧΧ 07/01/2020

Η 384/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ29/2019».

ΑΔΑ: 61ΥΑΩΗΑ-ΑΞΘ 07/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP