Αποφάσεις

«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκύρου και Δήμου Χαλκιδέων για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ του Δήμου Σκύρου»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-Χ7Ψ 16/11/2011

«Περί έγκρισης 4ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΒΜ4 16/11/2011

«Περί έγκρισης παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ»»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΨΔΑ 16/11/2011

«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ»»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-71Ο 16/11/2011

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» του Δήμου Χαλκιδέων /ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΡΙ8 16/11/2011

Περί έγκρισης 1ου συγκριτικού πίνακα πολεοδομικής μελέτης αναθεώρηση της συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας .

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-7ΥΚ 16/11/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 384/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ενημερωτική έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου οικ. Ετ. 2011 »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΙΑΦ 16/11/2011

«Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΧΔΦ 16/11/2011

«Περί ένστασης αναδόχου του έργου : «Κατασκευή παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου στα Μακεδονικά» »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΓΚ6 16/11/2011

Περί έγκρισης παραλαβής του Α΄σταδίου Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Αγ. Γεωργίου Κάμπου Βασιλικού» του πρώην Δήμου Ληλαντίων

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΘΔΣ 16/11/2011

«Περί αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 4574ΩΗΑ-Ο14 14/11/2011

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Αυλίδας της 31ης Δεκεμβρίου 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-Ψ4Ν 09/11/2011

«Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού Δήμου Αυλίδας οικον. έτους 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-Μ4Ο 09/11/2011

Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Δ. Ε. Αυλίδας

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-3ΦΤ 09/11/2011

«Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικον. έτους 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-8ΤΔ 09/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP