Αποφάσεις

«Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΗΣ9 12/12/2012

«Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» (πρώην Δήμου Ανθηδόνας) Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΦΒ2 12/12/2012

«Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ’ Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΤΘΦ 12/12/2012

«Περί έγκρισης διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΧΩΟ 12/12/2012

«Περί έγκρισης διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-Ο63 12/12/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 21/2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔAΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά το αναλυτικό πλάνο αξιοποίησης νέων αρμοδιοτήτων από τη ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-Γ4Ψ 12/12/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔAΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-5ΓΕ 12/12/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 50/12 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό ετ.2011»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-3Ο5 12/12/2012

«Περί παραχώρησης για δωρεάν χρήση και εκμετάλλευση α) έκταση που βρίσκεται στη θέση “ΜΠΑΙΡΑΜΙ” στη Κοιν. Αγ. Νικολάου της Δ. Ε. Ληλαντίων, όμορη του Αγ. Προκοπίου & β)γηπέδου Τ.Κ. Καλοχωρίου – Παντειχίου της Δ.Ε. Αυλίδας».

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΗΑ-3ΩΘ 11/12/2012

Περί έγκρισης του Κανονισμού άρδευσης Τοπ. Κοιν. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader (ΠΑΑ 2007 – 2013), έργου που θα υλοποιηθεί με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ / Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ / ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»,.

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΗΑ-ΚΜΟ 10/12/2012

«Περί αποδοχής Απόφασης Ένταξης ΥΠ.Α.Α.Τ., έγκρισης σχεδίων Συμβάσεων με τον φορέα υλοποίησης (Ο.Τ.Δ. – Ομάδα Τοπικής Δράσης – εταιρεία με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.”) και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 5%, για την υλοποίηση των (ενταγμένων) έργων Δήμου Χαλκιδέων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Κεντρικής Εύβοιας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 στο πλαίσιο του Μέτρου 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”»

ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΑ-ΚΒΘ 05/12/2012

Περί αποδοχής Απόφασης Ένταξης ΥΠ.Α.Α.Τ., έγκρισης σχεδίων Συμβάσεων με τον φορέα υλοποίησης (Ο.Τ.Δ. – Ομάδα Τοπικής Δράσης – εταιρεία με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.”) και έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 5%, για την υλοποίηση των (ενταγμένων) έργων Δήμου Χαλκιδέων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Κεντρικής Εύβοιας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 στο πλαίσιο του Μέτρου 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”»

ΑΔΑ: Β455ΩΗΑ-Π2Ν 04/12/2012

«Περί έγκρισης έγγραφης συμφωνίας της ΔΕΥΑΧ και του Δήμου Χαλκιδέων για την εκτέλεση της πράξης « Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων» »

ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΑ-ΚΤΒ 03/12/2012

«Περί έγκρισης διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας»

ΑΔΑ: Β4ΣΘΩΗΑ-ΑΡΥ 28/11/2012

Περί έγκρισης ισολογισμού Δ.Η.Κ.Ε.Χ. 5/8/2011

ΑΔΑ: Β42ΑΩΗΑ-3Ω6 01/11/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP