Αποφάσεις

«Περί έγκρισης διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας»

ΑΔΑ: Β42ΑΩΗΑ-ΟΣ1 01/11/2012

«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β42ΑΩΗΑ-ΝΒΟ 01/11/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 154/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (λήψη μέτρων κυκλοφορίας)»

ΑΔΑ: Β42ΑΩΗΑ-6ΞΡ 01/11/2012

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β42ΑΩΗΑ-ΠΓ2 01/11/2012

«Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ. αρ. 84/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας και Δήμου Χαλκιδέων ».

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΑ-ΒΘ1 30/10/2012

«Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Κεντρικής Εύβοιας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) την εταιρεία με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.”» »

ΑΔΑ: Β43ΘΩΗΑ-ΚΝΟ 26/10/2012

«Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ».

ΑΔΑ: Β43ΓΩΗΑ-ΓΓΟ 23/10/2012

«Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΔΑ: Β43ΓΩΗΑ-Ι1Κ 23/10/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β436ΩΗΑ-ΘΞ5 12/10/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β43ΩΩΗΑ-ΞΝ9 11/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 69/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 του ΔΟΑΠΠΕΧ»

ΑΔΑ: Β43ΩΩΗΑ-ΔΘ6 11/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 193 /12 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά τον Κανονισμό Δικτύου Αποχέτευσης Χαλκίδας»

ΑΔΑ: Β43ΩΩΗΑ-Ι4Ι 11/10/2012

: Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που περιλαμβάνει συμπληρωματικά στοιχεία για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στη θέση Μικρό Βαθύ στα διοικητικά όρια ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-ΤΙΗ 10/10/2012

: Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-ΕΩΩ 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 299/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη λήψη δανείου για την αγορά ακινήτου ‘πρωην ΔΑΡΙΓΚ’»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-50Β 10/10/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP