Αποφάσεις

«Περί προελέγχου Ισολογισμού Δήμου Ληλαντίων της 31ης Δεκεμβρίου 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-9Τ3 05/08/2011

«Περί προελέγχου ταμειακού απολογισμού Δήμου Ληλαντίων οικον. έτους 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-ΔΥΡ 05/08/2011

«Περί προελέγχου Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης Δεκεμβρίου 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-Λ65 05/08/2011

«Περί προελέγχου ταμειακού απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικον. έτους 2010».

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΗΑ-99Π 05/08/2011

Κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια πρόσθετων παροχών (γάλα) οικ. έτους 2011-2012

ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΗΑ-ΠΧΖ 29/07/2011

Περί καθορισμού των όρων ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε μεταφορά ξεχωριστά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Χαλκιδέων για το σχολικό έτος 2011 – 2012», προϋπολογισμού 651.769,91 € επί πλέον Φ. Π. Α. 13 % 84.730,08 € με υπάρχουσα πίστωση στο οικονομικό έτος 2011 ποσού 200.000,00 σε βάρος του ΚΑ 15.6413.0002 με τίτλο « Δαπάνες μεταφοράς μαθητών στα σχολεία», για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΗΑ-ΗΑΤ 29/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΗΑ-ΗΦΒ 28/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 2

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-8ΦΛ 27/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 2

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-ΧΚΘ 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-Κ1Ω 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-9Φ3 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από 1/1/2011 έως 30/6/2011

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-1ΚΩ 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-3ΧΜ 27/07/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 16ου λογαριασμού του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-Φ3Ω 27/07/2011

Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια Η/Υ ματαίωσης του διαγωνισμού και επανάληψης του με τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-ΗΕΘ 27/07/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP