Αποφάσεις

Η αριθμ.20/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)” και ανάκληση της αρίθμ. 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝΩΗΑ-Σ87 21/04/2021

Η αριθμ.19/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: και ανάκληση της υπ’ αριθμόν 212/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: Ψ9ΙΤΩΗΑ-8Γ3 21/04/2021

Η αρίθμ.39/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: 6ΟΤ3ΩΗΑ-ΦΝ9 21/04/2021

Απόφαση Επιτροπής Επιτροπής Ζωής αρ. 42/201 (Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Χαλκιδέων – Β΄Φάση – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευβοίας)

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΑ-9ΒΥ 15/04/2021

Η αριθμ.17/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 2 στην Κοινότητα Βασιλικού».

ΑΔΑ: ΩΥ0ΟΩΗΑ-ΤΔΓ 19/03/2021

Η αριθμ.7/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ζαγοριανού 27 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 9Ζ66ΩΗΑ-ΟΚΔ 19/03/2021

Σε ορθή επανάληψη η αριθμ.6/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και χορήγηση άδειας τομών και εκσκαφών φρεατίων στα πλαίσια της προμήθειας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”»

ΑΔΑ: Ψ0Υ4ΩΗΑ-5Ω5 17/02/2021

Η αρίθμ.4/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τζελά 4 στο Βαθύ -Αυλίδος».

ΑΔΑ: 6Ψ7ΙΩΗΑ-ΟΨΖ 12/02/2021

Η αρίθμ.1/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου ».

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗΑ-43Τ 22/01/2021

Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.255/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση κοπής δέντρων σε παιδική χαρά λόγω ανακατασκευής».

ΑΔΑ: ΩΗΘΧΩΗΑ-Τ12 11/01/2021

Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.254/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

ΑΔΑ: 63Υ3ΩΗΑ-ΒΨΛ 11/01/2021

Η αρίθμ.244/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”»

ΑΔΑ: ΨΑΕΔΩΗΑ-Β0Α 31/12/2020

Η αρίθμ.243/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)”».

ΑΔΑ: Ψ5ΑΘΩΗΑ-266 31/12/2020

Η αρίθμ.242/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης»

ΑΔΑ: ΨΑ5ΧΩΗΑ-89Λ 31/12/2020

Η αρίθμ.251/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ ».

ΑΔΑ: 99ΔΙΩΗΑ-ΒΓ3 16/12/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP