Αποφάσεις

Η 223/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: ΩΞΛ7ΩΗΑ-Ν3Ρ 09/01/2020

Η 205/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: Ψ7ΝΩΩΗΑ-8Τ1 10/12/2019

Η 201/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω5ΦΞΩΗΑ-40Α 28/11/2019

Η 200/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης επί της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου

ΑΔΑ: ΩΔΨΦΩΗΑ-ΖΟΓ 28/11/2019

Η 198/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΒΒΟΩΗΑ-ΙΣΔ 28/11/2019

Η 197/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΔΑ: 670ΛΩΗΑ-4ΔΚ 28/11/2019

Η 202/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΒΟΡΩΗΑ-ΟΗ3 28/11/2019

Η 203/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επέκτασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου

ΑΔΑ: ΩΩΠΠΩΗΑ-03Χ 28/11/2019

Η 185/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εισήγησης επί ενστάσεων που αφορούν την άρση ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ., όπως εγκρίθηκε με την αρ. 36/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 6Τ41ΩΗΑ-ΧΞ3 20/11/2019

Η 189/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης τροποποίησης μελέτης εφαρμογής της οδού (305Β) Αλμυροποτάμου στα πλαίσια του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΘΣΨΩΗΑ-7ΤΔ 12/11/2019

Η 178/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 242 στο Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρ. 62/2016 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: ΨΛΖ2ΩΗΑ-ΙΔΦ 12/11/2019

Η 186/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αίτησης-υπομνήματος των Αναστασιάδου Δανάης-Αγάπης και Δέσποινας σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία τους, σε συμμόρφωση προς την αριθμ.215/2011 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΝΓΔΩΗΑ-3ΝΥ 12/11/2019

Η 188/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: Ω6ΞΦΩΗΑ-ΝΞΗ 12/11/2019

Η 187/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης λόγω κατασκευής του έργου: στους κόμβους Ναυπηγείων και στην οδό Ιφιγένειας περιοχή Αυλίδας».

ΑΔΑ: 6ΩΑΙΩΗΑ-4Δ9 12/11/2019

Σε ορθή επανάληψη η 183/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνηση περιπτέρων στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 7ΧΝΟΩΗΑ-Γ4Ν 29/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP