Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 6ΩΡ0ΩΗΑ-ΛΓΟ 06/05/2021

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: ΨΟΝΧΩΗΑ-ΑΚ1 29/04/2021

Συμφωνητικό παράτασης μίσθωσης κτιρίου Ληλαντίων

ΑΔΑ: ΨΗΑΥΩΗΑ-ΚΛΙ 28/04/2021

Η 100/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΡ1ΛΩΗΑ-0ΔΡ 28/04/2021

Η 123/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΦΝΧΩΗΑ-0ΓΩ 28/04/2021

Η 121/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΦΖ5ΩΗΑ-ΠΗΡ 28/04/2021

Η 111/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΡΤ1ΩΗΑ-Α1Α 28/04/2021

Η 110/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 69ΜΔΩΗΑ-ΣΙΜ 28/04/2021

Η 109/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 671ΣΩΗΑ-ΩΓΔ 28/04/2021

Η 108/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΤ1ΘΩΗΑ-ΗΛΨ 28/04/2021

Η 143/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΗ3ΞΩΗΑ-8ΔΠ 28/04/2021

H με αριθμό 130-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 68ΔΚΩΗΑ-ΓΦ7 27/04/2021

Η 125/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΚΙ5ΩΗΑ-ΞΘ8 27/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 109022

ΑΔΑ: ΨΟ64ΩΗΑ-4ΘΑ 27/04/2021

Η 124/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Β5ΓΩΗΑ-Λ64 27/04/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP