Αποφάσεις

Η 389/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΝ35ΩΗΑ-ΨΩΝ 07/01/2020

Η 392-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ22/2019».

ΑΔΑ: 6855ΩΗΑ-ΨΤ1 07/01/2020

Η 390-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ26/2019».

ΑΔΑ: 6Α4ΠΩΗΑ-ΡΝ3 07/01/2020

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Δ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Ή ΕΩΣ 1000 ΘΕΑΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ”

ΑΔΑ: 6ΨΗΖΩΗΑ-Μ3Θ 27/12/2019

H 375/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 936.911,11 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 7Χ00ΩΗΑ-9Χ8 24/12/2019

Η 363/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων προϋπολογισμού έτους 2019 ποσού 72.874,80 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6Ε9ΠΩΗΑ-ΗΗ4 24/12/2019

Η 380/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές προσφορές-Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ««Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2019-2020», προϋπολογισμού 69.353,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΦΟΣΩΗΑ-Ξ5Χ 23/12/2019

Η 370/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:

ΑΔΑ: ΨΛ89ΩΗΑ-ΖΚΡ 23/12/2019

H 366/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού εξέτασης της ένστασης του ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατά της αριθμ.351/2019 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΝΒΑΩΗΑ-Χ62 23/12/2019

H 368/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΑΔΑ: ΨΩΛΛΩΗΑ-Ω5Ο 23/12/2019

H 365/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού Νο2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: <Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΚΡΞΩΗΑ-Π3Μ 23/12/2019

Η 364/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών της Διαπραγμάτευσης και Ανακήρυξης ”ΑΝΑΔΟΧΟΥ” για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 51.150,00 με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: ΨΧ1ΞΩΗΑ-Θ3Δ 23/12/2019

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό γραμματέων Κοινοτήτων Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΕΛ9ΩΗΑ-ΛΞ8 20/12/2019

Απόφαση ΕΕ για ορισμό υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων των Κοινοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Γ8ΥΩΗΑ-1ΧΕ 20/12/2019

Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος

ΑΔΑ: Ψ4Α5ΩΗΑ-1ΟΛ 20/12/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP