Αποφάσεις

Απόλυση εργαζομένου μας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΑΔΑ: ΩΛΩΕΩΗΑ-Ι4Ψ 22/01/2020

Απόλυση εργαζομένου μας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΑΔΑ: 6Τ76ΩΗΑ-Κ6Ψ 22/01/2020

Απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων – Ορισμός υπαλλήλων για χρήστες στην πλατφόρμα – Χορήγηση στοιχείων Περιουσιολογίου Ε9

ΑΔΑ: Ω88ΒΩΗΑ-ΩΟΜ 22/01/2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ψ5Α4ΩΗΑ-2ΘΛ 20/01/2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: Ψ46ΜΩΗΑ-ΔΝΧ 17/01/2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 6Ξ69ΩΗΑ-ΝΘ2 17/01/2020

ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 9ΟΜ5ΩΗΑ-Ψ8Ω 16/01/2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων» με κωδικό ΟΠΣ 5000973 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΑΔΑ: 7ΧΑΟΩΗΑ-ΤΟΖ 13/01/2020

Ορισμός γραμματέα στην Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης άχρηστων υλικών του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΚΘΩΩΗΑ-Γ5Σ 10/01/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής Καταστροφών από καιρικά φαινόμενα

ΑΔΑ: 6140ΩΗΑ-ΗΤ6 10/01/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΔΑ: 6ΚΦΧΩΗΑ-ΧΙΟ 09/01/2020

Η 391/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου».

ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩΗΑ-ΕΧΣ 08/01/2020

Η 362/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της υπ. αρ. 10/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Α.Ε.».

ΑΔΑ: ΩΡΨΦΩΗΑ-ΥΒΦ 08/01/2020

Η 1/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της αρ. 18/2019 Α.Δ.Σ. του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας που αφορά την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Α.Ε.».

ΑΔΑ: 6Φ3ΦΩΗΑ-ΤΒΓ 08/01/2020

Η 374/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ36/2019».

ΑΔΑ: ΨΒ2ΣΩΗΑ-Μ3Θ 08/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP