Αποφάσεις

Η 120/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΡΩ9ΩΗΑ-ΦΤΘ 27/04/2021

Η 99/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΔ4ΛΩΗΑ-ΙΡ3 27/04/2021

Η 97/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ80ΘΩΗΑ-ΔΤΗ 27/04/2021

Η 96/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ4Ω5ΩΗΑ-ΑΞΓ 27/04/2021

Η με αριθμό 132-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

ΑΔΑ: ΩΥ76ΩΗΑ-Δ0Π 27/04/2021

Η 116-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Ξ9ΡΩΗΑ-ΞΚΚ 26/04/2021

Η 107/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ0Ζ0ΩΗΑ-Ξ1Φ 26/04/2021

103-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Ω8ΗΩΗΑ-ΥΞΓ 26/04/2021

Η 131-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: 6Ω2ΗΩΗΑ-9Ι1 23/04/2021

Η σε ορθή επανάληψη 41-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών για την εκτέλεση Ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020, προϋπολογισμού 417.372,90 € με Φ.Π.Α.”».

ΑΔΑ: ΨΤ6ΥΩΗΑ-ΛΙ3 23/04/2021

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΔΑ: Ψ3Ψ7ΩΗΑ-Δ49 23/04/2021

Η 86-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.

ΑΔΑ: 9ΞΕΛΩΗΑ-ΨΨΨ 23/04/2021

Απόφαση ΟΕ 122/2021 Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση, μόνωση δημοτικών κτιρίων”

ΑΔΑ: ΩΣΥΡΩΗΑ-ΔΙΘ 23/04/2021

Η σε ορθή επανάληψη 126-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.

ΑΔΑ: Ψ3ΩΥΩΗΑ-135 21/04/2021

Η 126-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:.

ΑΔΑ: 9ΠΥΒΩΗΑ-6ΒΨ 21/04/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP