Αποφάσεις

H 296/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στον ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε νέο στύλο ΔΕΗ, επί των οδών Σωκράτους & Αγίας Μαρίνας στο Μύτικα της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 62ΔΠΩΗΑ-ΕΑΡ 07/11/2019

Η 297/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: Ω2ΟΕΩΗΑ-3ΤΓ 07/11/2019

Η 288/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 615ΠΩΗΑ-ΝΞΗ 05/11/2019

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 12ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω0ΜΡΩΗΑ-9ΨΔ 05/11/2019

Η 287/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικό Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικό Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού», προϋπολογισμού 641.156,84 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020

ΑΔΑ: 6Ρ3ΓΩΗΑ-ΩΝΦ 04/11/2019

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: Ω64ΥΩΗΑ-3ΝΔ 01/11/2019

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΖ6ΟΩΗΑ-2ΔΘ 01/11/2019

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΟ4ΦΩΗΑ-ΜΔΨ 01/11/2019

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: 9ΛΖΩΩΗΑ-1Γ6 01/11/2019

H 286/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης», προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019

ΑΔΑ: 66ΓΦΩΗΑ-Ψ6Μ 31/10/2019

Η 285/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: 685ΡΩΗΑ-92Ζ 31/10/2019

H 284/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2020 μετά τη συμμόρφωσή του με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΑΔΑ: Ω9ΦΡΩΗΑ-ΖΚ1 31/10/2019

Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο « Υπηρεσία Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και ενέργειες για την ωρίμανση και ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση ανακατασκευή και επανάχρηση οικίας Παπαφράγκα οικισμού Βασιλικού Δ.Ε. Ληλαντίων» .

ΑΔΑ: ΨΡ5ΣΩΗΑ-ΣΨΟ 29/10/2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΔΑ: 7ΝΠ3ΩΗΑ-Η6Σ 29/10/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Χαλκιδέων», για τις «Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στον Κανονισμό για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» ποσού Επτά χιλιάδων Πενήντα Έξι Ευρώ (7.056,00 €) άνευ ΦΠΑ [Οκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (8.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%].

ΑΔΑ: ΩΡΠΠΩΗΑ-ΟΡΖ 25/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP